FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בעל מניות מתנגד למצנח הזהב הנדיב שמוענק למנכ"ל במועד פרישתו בנסיבות שערורייתיות ומבקש להגיש תביעה נגזרת; בשונה מפסקי דין רבים אחרים העוסקים בנושא חובות בעל מניות המבקש להגיש תביעה נגזרת, כאן בית המשפט הצ'נסרי בוחן מה הדין כאשר בעל המניות התובע דווקא פנה בפנייה מוקדמת לדירקטוריון כי יגיש את התביעה בשם החברה, אך טוען כי דחיית פנייתו המוקדמת היתה שלא כדין; בית המשפט סוקר את ההלכות המחייבות ביחס לתקיפת הדחייה של פנייה מוקדמת על ידי הדירקטוריון, מתוך ההנחה הראשונית כי עצם הפנייה המוקדמת מעידה על הסכמה כי הדירקטוריון יכול לבחון באופן עצמאי וללא עניין אישי, את פנייתו המוקדמת של בעל המניות (דוקטרינת "ההודאה המרומזת" על עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטוריון)

2.6.19

בעל מניות מתנגד למצנח הזהב הנדיב שמוענק למנכ"ל במועד פרישתו בנסיבות שערורייתיות ומבקש להגיש תביעה נגזרת; בשונה מפסקי דין רבים אחרים העוסקים בנושא חובות בעל מניות המבקש להגיש תביעה נגזרת, כאן בית המשפט הצ'נסרי בוחן מה הדין כאשר בעל המניות התובע דווקא פנה בפנייה מוקדמת לדירקטוריון כי יגיש את התביעה בשם החברה, אך טוען כי דחיית פנייתו המוקדמת היתה שלא כדין; בית המשפט סוקר את ההלכות המחייבות ביחס לתקיפת הדחייה של פנייה מוקדמת על ידי הדירקטוריון, מתוך ההנחה הראשונית כי עצם הפנייה המוקדמת מעידה על הסכמה כי הדירקטוריון יכול לבחון באופן עצמאי וללא עניין אישי, את פנייתו המוקדמת של בעל המניות (דוקטרינת "ההודאה המרומזת" על עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטוריון)

עוד בפסק הדין: מטרותיו ועקרונותיו של כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, אשר מחייב בעל מניות המבקש לתבוע בתביעה נגזרת, לפנות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מה עדיף בתביעה נגזרת – האם להוכיח, כי פנייה מוקדמת לדירקטוריון הינה בלתי יעילה, או לפנות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון ולהתמודד אחר כך עם דחיית הפנייה על ידי הדירקטוריון?; דוקטרינת "ההודאה המרומזת" לפיה יראו בעצם הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת, הודאה מרומזת של בעל המניות בדבר עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטוריון; פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, כהכרה ראשונית בכך שהדירקטוריון אינו נגוע או מוטה; טווח הבחינה שעל דירקטוריון לבצע במסגרת פנייה מוקדמת של בעל מניות עובר להגשתה של תביעה נגזרת, שעילתה פעולות אסורות והטעיה על ידי נושאי המשרה בחברה; סמכות הדירקטוריון ושיקול דעתו העסקי ליזום תביעה בשם חברה; הפנייה המוקדמת של בעל מניות עובר להגשתה של תביעה נגזרת; עילת תביעה של בעל מניות נגד דירקטוריון בטענה כי אי-מימוש זכות תביעה של החברה היה שלא כדין; תפקידה של ועדה מיוחדת של הדירקטוריון לבחינת תביעות (ועדת תביעות מיוחדת);שיקול דעתו העסקי של הדירקטוריון בעת שהוא בוחן פנייה מוקדמת של בעל מניות המבקש להגיש תביעה נגזרת.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15276