FavoriteLoadingהוסף למועדפים

כישלון רואה חשבון מבקר לחשוף ולגלות עבירות בתאגיד על אף קיומם של דגלים אדומים, מוביל את בית המשפט הצ'נסרי בדלוור לבחון, בראש ובראשונה, את סמכות שיפוטו הפרסונלית של בית לדון בתיק, אשר מוגש בעילה של מצג שווא רשלני של רואה חשבון, זאת לנוכח היותן של החברות המבוקרות, חברות-בנות זרות של חברה אמריקאית אשר גם מקום עסקיהם מחוץ לטריטוריה, ולנוכח העובדה שגם פירמות רואי החשבון שביקרו את החברות, הינן פירמות-בנות זרות של חברת-אם אמריקאית; בית המשפט עורך דיון משפטי חשוב בשאלות של סמכות שיפוט פרסונלית, פורום נאות, ועד כמה חוק "הזרוע הארוכה" מייצר קרבה (nexus) בין האירועים שבגינם הוגשה התביעה, לבין מדינת דלוור

5.6.19

כישלון רואה חשבון מבקר לחשוף ולגלות עבירות בתאגיד על אף קיומם של דגלים אדומים, מוביל את בית המשפט הצ'נסרי בדלוור לבחון, בראש ובראשונה, את סמכות שיפוטו הפרסונלית של בית לדון בתיק, אשר מוגש בעילה של מצג שווא רשלני של רואה חשבון, זאת לנוכח היותן של החברות המבוקרות, חברות-בנות זרות של חברה אמריקאית אשר גם מקום עסקיהם מחוץ לטריטוריה, ולנוכח העובדה שגם פירמות רואי החשבון שביקרו את החברות, הינן פירמות-בנות זרות של חברת-אם אמריקאית; בית המשפט עורך דיון משפטי חשוב בשאלות של סמכות שיפוט פרסונלית, פורום נאות, ועד כמה חוק "הזרוע הארוכה" מייצר קרבה (nexus) בין האירועים שבגינם הוגשה התביעה, לבין מדינת דלוור

עוד בפסק הדין: הכללים השונים בבית המשפט בדלוור לדחיית תביעתו על הסף של תובע; מבחני "הקשר" (Lexus) לקביעת סמכות שיפוט פרסונלית לבית המשפט בדלוור; דוקטרינת "הזרוע הארוכה" (the Long-Arm Statute) בקביעת סמכות שיפוט בין-מדינתית; אחריות שומרי סף חיצוניים לחברה – רואי חשבון – לעריכת ביקורת חשבונאית ראויה; מצג שווא רשלני של רואה חשבון של חברה ציבורית; אי זיהויים של דגלים אדומים על ידי רואה החשבון המבקר של חברה ציבורית תוך גרימת נזק לחברה; יישום תבנית אנאליטית נאותה על מנת לבסס אחריות נזיקית במקרים של מצג שווא רשלני של רואה החשבון; האם אי-גילוי תרמיתם של הדירקטורים התגבשה לכדי רשלנותו של רואה החשבון המקימה כלפיו חבות על פי דין לנזקי חברה?; באילו נסיבות יכירו ברשלנותו של רואה החשבון כאי-עמידה בחובות הזהירות שלו כלפי החברה אותה הוא מבקר?; המטרות של עריכת ביקורת חשבונאית על ידי רואה חשבון: לסייע לבעלי המניות לפקח על תפקודה של ההנהלה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15292