FavoriteLoadingהוסף למועדפים

המבחנים המשפטיים ליישומה של דוקטרינת ההזדמנות העסקית וגזילתה על ידי אמונאי: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן רכישת מבנה שלחברה היה אינטרס רב ברכישתו ואף החלה במשא ומתן לשם כך, אולם בסופו של דבר, ומאחורי גבה של החברה, הבניין נרכש על ידי אחד ממייסדיה; בפסק דין מצויין זה, מעמיק בית המשפט במבחני דוקטרינת ההזדמנות העסקית

5.6.19

המבחנים המשפטיים ליישומה של דוקטרינת ההזדמנות העסקית וגזילתה על ידי אמונאי: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בוחן רכישת מבנה שלחברה היה אינטרס רב ברכישתו ואף החלה במשא ומתן לשם כך, אולם בסופו של דבר, ומאחורי גבה של החברה, הבניין נרכש על ידי אחד ממייסדיה; בפסק דין מצויין זה, מעמיק בית המשפט במבחני דוקטרינת ההזדמנות העסקית

עוד בפסק הדין: מבחני הפסיקה בדלוור ליישומה של דוקטרינת ההזדמנות העסקית; הפרת חובות אמונים של נושאי משרה בחברה בגין גזילת הזדמנות עסקית השייכת לחברה; נטילת הזדמנות עסקית על ידי נושא המשרה בחברה ונטילת הזדמנות עסקית על ידי בעל השליטה בחברה; נטילת הזדמנות עסקית מהחברה והפרת חובות הנאמנות; התנאים המחמירים להוכחת גזילתה של הזדמנות עסקית השייכת לחברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15298