FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בית המשפט העליון בארצות הברית בוחן את הגדרת "מציג" או "מוסר" או "מפיץ" מצג כוזב שבגינו ניתן להטיל אחריות בגין הפרת האיסור להציג מצג שווא ולהטעות את ציבור המשקיעים, בעקבות ערעורו של מנהל אגף בנקאות השקעות של חברת ברוקר-דילר רשומה ב-SEC אשר נמצא חב ואחראי בגין אימיילים שהפיץ למשקיעים פוטנציאליים בקשר להשקעה בחברה מסויימת על מנת לשדלם להשקיע, ביודעו כי המצגים הללו הם כוזבים ומטעים; בפסק דין זה, דיון וניתוח חשובים ביחס לאחריותו הישירה של מי שהפיץ את המידע, גם אם לא היה בגדר "יוצר" תוכנה של ההודעה המטעה

11.6.19

בית המשפט העליון בארצות הברית בוחן את הגדרת "מציג" או "מוסר" או "מפיץ" מצג כוזב שבגינו ניתן להטיל אחריות בגין הפרת האיסור להציג מצג שווא ולהטעות את ציבור המשקיעים, בעקבות ערעורו של מנהל אגף בנקאות השקעות של חברת ברוקר-דילר רשומה ב-SEC אשר נמצא חב ואחראי בגין אימיילים שהפיץ למשקיעים פוטנציאליים בקשר להשקעה בחברה מסויימת על מנת לשדלם להשקיע, ביודעו כי המצגים הללו הם כוזבים ומטעים; בפסק דין זה, דיון וניתוח חשובים ביחס לאחריותו הישירה של מי שהפיץ את המידע, גם אם לא היה בגדר "יוצר" תוכנה של ההודעה המטעה 

עוד בפסק הדין: הגדרתו של מי שהינו בגדר "מוסר" ההודעה שהתגבשה לכלל מצג שווא אסור על פי דיני ניירות הערך האמריקאים; אחריותו של "מפיץ" המידע, גם אם לא היה בגדר "יוצר" תוכנה של ההודעה המטעה של חברה ציבורית; האם חוק ניירות הערך האמריקאי מאפשר הטלת אחריות וחבות על מוסר מצג כוזב שאיננו החברה עצמה?; מיהו ה"מציג" את המצג הכוזב, האם רק המנפיקה או שמא שחקני שוק נוספים?; האם ניתן להטיל אחריות בגין מצג כוזב שהוצג על ידי יועץ השקעות מטעם בנק בקשר לחברה מדווחת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15308