FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור דן בתביעה להערכת שווי, על רקע המרת תאגיד לחברה באחריות מוגבלת באמצעות מיזוג; הצדדים מסכימים לגבי מרבית רכיבי השווי של התאגיד שהומר, אולם חלוקים בעניין שוויה של חברת בת שהייתה בבעלותו המלאה בעת המיזוג

30.6.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור דן בתביעה להערכת שווי, על רקע המרת תאגיד לחברה באחריות מוגבלת באמצעות מיזוג; הצדדים מסכימים לגבי מרבית רכיבי השווי של התאגיד שהומר, אולם חלוקים בעניין שוויה של חברת בת שהייתה בבעלותו המלאה בעת המיזוג

עוד בפסק הדין: תביעה להערכת שווי ושיטות להערכת שווי חברה, ביניהן ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF) והשוואה למול חברות דומות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15353