FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

עסקת מיזוג בין חברות באשכול אחד, מותקפת בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, אשר נדרש, בראש ובראשונה, לבחון את השאלה, איזה סטנדרט של בחינה (ביקורת שיפוטית) יש להחיל על העסקה – האם על פי כלל שיקול הדעת העסקי או על פי הסטנדרט המחמיר של כלל ההגינות המלאה? שאלה זו נחתכת גם הפעם על בסיסה של שאלה מוקדמת נוספת: האם באשכול מתקיימת שליטה אפקטיבית אשר השפיעה על ההליכים שנוהלו בוועדה המיוחדת? בתוך כך, דיון ער וחשוב בשאלה, עד כמה תניות "נועלות" (lock-up deals) אף הן, מסייעות לגיבוש המסקנה כי עסקת המיזוג נווטה על ידי בעלי עניין, ממניעים זרים, כשטובת החברה נשכחת במהלך הדרך; זהו פסק דין חשוב מאוד שבו נמצאו הדירקטורים כמי שהפרו את חובות האמונים שלהם, בגין שרשרת של כישלונות שגרעו מהגינותו של ההליך

3.7.19

עסקת מיזוג בין חברות באשכול אחד, מותקפת בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור, אשר נדרש, בראש ובראשונה, לבחון את השאלה, איזה סטנדרט של בחינה (ביקורת שיפוטית) יש להחיל על העסקה – האם על פי כלל שיקול הדעת העסקי או על פי הסטנדרט המחמיר של כלל ההגינות המלאה? שאלה זו נחתכת גם הפעם על בסיסה של שאלה מוקדמת נוספת: האם באשכול מתקיימת שליטה אפקטיבית אשר השפיעה על ההליכים שנוהלו בוועדה המיוחדת? בתוך כך, דיון ער וחשוב בשאלה, עד כמה תניות "נועלות" (lock-up deals) אף הן, מסייעות לגיבוש המסקנה כי עסקת המיזוג נווטה על ידי בעלי עניין, ממניעים זרים, כשטובת החברה נשכחת במהלך הדרך; זהו פסק דין חשוב מאוד שבו נמצאו הדירקטורים כמי שהפרו את חובות האמונים שלהם, בגין שרשרת של כישלונות שגרעו מהגינותו של ההליך

עוד בפסק הדין: מיהו בעל שליטה בחברה?; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; אלו סוגי חובות יש לבעל השליטה כלפי החברה וכלפי בעלי מניות המיעוט?; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; האם לבעל השליטה חובות אמונים מיוחדות באשכול חברות?; מהן עסקאות בעלי שליטה?; האם עסקת לרכישת חברת-אחות, על ידי חברה באשכול, המונעת מצרכיה של החברה-האם המשותפת לתזרים מזומנים, היא עסקה עצמית שבגינה יש ליישם סטנדרט ביקורת שיפוטית לפי כלל ההגינות המלאה?; השלכותיה של עסקה עצמית שלבעל השליטה עניין אישי בה ורוב הדירקטוריון נגוע בעניין אישי, בראי ספקטרום הביקורת השיפוטית וסטנדרט הבחינה של בית המשפט; מטרתה של הטלת חובות אמונים כלפי בעלי השליטה בחברה; אימתי יראו בבעל שליטה בחברה הנרכשת, כמי שמצוי משני צידי המתרס בעסקת המיזוג?; באילו נסיבות יראו בדירקטור כמי שמצוי בניגוד עניינים בעת שהוא מאשר עסקת מיזוג?; האם "עסקאות צדדיות" בין בעל שליטה מוכר לבין הקונה, מציב את בעל השליטה בניגוד עניינים ובהפרת חובותיו כלפי יתר בעלי מניות המיעוט?; מבחני "ההגינות" במכירת מניות חברה שיש לה בעל שליטה; באילו מקרים וכיצד בוחנים את הגינותה של עסקת מיזוג?; האינטרס הכלכלי המיוחד שיש לבעל שליטה בחברה, לתעל (tunneling) חברה להתקשר בעסקאות עם צד קשור לבעל השליטה, שבהן ההטבה המתקבלת איננה פרו-רטה לשיעור אחזקותיו של בעל השליטה; עסקאות בעלי שליטה וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; מנגנון הגנה כפול לטובת בעלי מניות המיעוט בעסקת חברה עם בעל השליטה בה הכולל מעורבותה של ועדת דירקטוריון מיוחדת והצבעת בעלי מניות שאין להם עניין אישי בהתקשרות; עסקת חברה עם בעל השליטה בה ומנגנון ההגנה הכפול לטובת המיעוט המזכה בהגנה מפני התערבות שיפוטית גבוהה; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; העברה תרמיתית אסורה של הון חברה על ידי דירקטור; העברת נכסי חברה לחברות קשורות לנושא המשרה תוך ניצול מעמדו; עסקה נועלת (Lock-Up Deal) בין בעלי מניות בחברה אסורה בדלוור: מתי היא מתרחשת ומהי תכלית האיסור; האבחנה בין כלי הגנה חוזיים לבין עסקה נועלת; הקשר שבין שליטה אפקטיבית מוסתרת ופגיעה בהגינות ההליך בהקשרה של עסקת מיזוג, לבין האיסור לכלול תניות נועלות בעסקה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15361