FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט העליון דן בסוגיה חשובה בדין הבינלאומי הפרטי העוסקת בהכרה ואכיפה של פסקי דין זרים, במסגרת ערעור על החלטת בתי המשפט דלמטה לאכוף פסק דין של בית משפט אמריקאי כנגד המערער, אזרח קוויבק; המערער נתבע יחד עם שתי חברות, בהן שלט על פי הטענה, על רקע מחלוקת חוזית עם חברה אחרת; במוקד הערעור נבחנה השאלה הבאה – האם הגשת בקשת דחייה על הסף במסגרת אותה תביעה, הכוללת טיעונים לגופו של עניין נוסף על טענות של היעדר סמכות שיפוט, מהווה הסכמה למרותו וסמכות שיפוטו של בית המשפט הזר?

7.7.19

בית המשפט העליון דן בסוגיה חשובה בדין הבינלאומי הפרטי העוסקת בהכרה ואכיפה של פסקי דין זרים, במסגרת ערעור על החלטת בתי המשפט דלמטה לאכוף פסק דין של בית משפט אמריקאי כנגד המערער, אזרח קוויבק; המערער נתבע יחד עם שתי חברות, בהן שלט על פי הטענה, על רקע מחלוקת חוזית עם חברה אחרת; במוקד הערעור נבחנה השאלה הבאה – האם הגשת בקשת דחייה על הסף במסגרת אותה תביעה, הכוללת טיעונים לגופו של עניין נוסף על טענות של היעדר סמכות שיפוט, מהווה הסכמה למרותו וסמכות שיפוטו של בית המשפט הזר?

עוד בפסק הדין: אכיפה והכרה של פסקי דין זרים במחוז קוויבק; האם הגשת בקשת דחייה על הסף הכוללת טיעונים לגופו של עניין מהווה הסכמה לסמכות שיפוטו של בית המשפט הזר? סמכות שיפוט בינלאומית עקיפה והדרכים הסטטוטוריות לביסוס סמכות שיפוט מסוג זה; מה דינו של אזרח קנדי שאינו צד לחוזה שבמחלוקת בבית המשפט הזר, אולם קשור למחלוקת בהיותו נושא משרה בכיר של התאגידים הנתבעים? מי נושא בנטל להוכיח את קיומה של סמכות השיפוט בתביעה להכרה ואכיפה של פסק דין זר? מבחן הקשר המשמעותי לבחינת קיומה של סמכות שיפוט

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15369