FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט העליון של סינגפור קובע נתונים ומרכיבים שיש להתחשב בהם, ביחס להערכת השווי של בעלת מניות מיעוט, שבגין פעולותיה המקפחות והעושקות של החברה, אולצה בעלת המניות למכור אחזקותיה; בתוך כך, בית המשפט דוחה טענות מצד החברה, בדבר הפרת הסכם בעלי המניות על ידי בעלת מניות המיעוט, בקובעו כי סיבת מכירת אחזקותיה נבעה מעושק המיעוט ולא מהפרת ההסכם כפי שכעת נטען; מרכיבי השווי ההוגן במקרה כאן, הם מעניינים באשר הם כוללים גם התייחסות חשובה של בית המשפט, להתנהלותה הפסולה של החברה במסגרת גיבושם

29.7.19

בית המשפט העליון של סינגפור קובע נתונים ומרכיבים שיש להתחשב בהם, ביחס להערכת השווי של בעלת מניות מיעוט, שבגין פעולותיה המקפחות והעושקות של החברה, אולצה בעלת המניות למכור אחזקותיה; בתוך כך, בית המשפט דוחה טענות מצד החברה, בדבר הפרת הסכם בעלי המניות על ידי בעלת מניות המיעוט, בקובעו כי סיבת מכירת אחזקותיה נבעה מעושק המיעוט ולא מהפרת ההסכם כפי שכעת נטען; מרכיבי השווי ההוגן במקרה כאן, הם מעניינים באשר הם כוללים גם התייחסות חשובה של בית המשפט, להתנהלותה הפסולה של החברה במסגרת גיבושם

עוד בפסק הדין: אלו מרכיבים יש לקחת בחשבון במסגרת הערכת שווי חברה, שנעשית לצורכי מכירת אחזקותיה של בעלת מניות מיעוט שספגה פעולות של עושק וקיפוח שביצעה כלפיה החברה?; עושק וקיפוח המיעוט והשלכותיהן של פעולות אלו שביצעה החברה, על שווי המניות של בעלת מניות המיעוט שכעת מוכרת אחזקותיה; הנחות או הטבות שניתן להעניק לבעלי מניות מיעוט שנדחקו למכור אחזקותיהם עקב פעולות של עושק וקיפוח המיעוט

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15450