FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

תורת ההפרה היעילה עולה לבחינתו של בית המשפט העליון בדלוור: בית המשפט העליון בדלוור הופך החלטה של בית המשפט הצ'נסרי, אשר פטר חברה מתשלום פיצויים קבועים שעוגנו בחוזה, לבעלי אג"ח, בקרות אירוע של מכירת נכסיה המהותיים של החברה, לאחר שפסק כי בפועל, הפסדיהם של בעלי האג"ח היה אפסי; פסק דין חשוב מאוד אשר דן לא רק בתיאוריות הרלבנטיות של פרשנות חוזים, אלא אף בתורת ההפרה היעילה, ובשאלה באילו נסיבות, אם בכלל, יכול צד לחוזה, להתנער מהתחייבותו, לטובת מחוייבות חדשה, רק משום שטוב ויעיל לו לעשות כן

30.7.19

תורת ההפרה היעילה עולה לבחינתו של בית המשפט העליון בדלוור: בית המשפט העליון בדלוור הופך החלטה של בית המשפט הצ'נסרי, אשר פטר חברה מתשלום פיצויים קבועים שעוגנו בחוזה, לבעלי אג"ח, בקרות אירוע של מכירת נכסיה המהותיים של החברה, לאחר שפסק כי בפועל, הפסדיהם של בעלי האג"ח היה אפסי; פסק דין חשוב מאוד אשר דן לא רק בתיאוריות הרלבנטיות של פרשנות חוזים, אלא אף בתורת ההפרה היעילה, ובשאלה באילו נסיבות, אם בכלל, יכול צד לחוזה, להתנער מהתחייבותו, לטובת מחוייבות חדשה, רק משום שטוב ויעיל לו לעשות כן

עוד בפסק הדין: תורת ההפרה היעילה בדלוור; האם קיימת זכות לבצע הפרה יעילה לנוכח הצעה טובה מאוחרת יותר, על אף קיומו של הסכם תקף ומחייב במועד ההפרה?; עד כמה ניתן לדחות פיצויים חוזיים שעוגנו בהסכם, לנוכח היותו של הנזק בפועל, נמוך יותר ואפילו אפסי?; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; אופציות Put בהסכם בעלי מניות ומחלוקות סביב מחיר מימוש; סמכותו הרחבה של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור להעניק סעד אקוויטבילי; סעדים וסוגי הפיצויים האפשריים בגין הפרת חוזה – הדין בדלוור; השלמת פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; החובה לפרש הסכם כמכלול, תוך מתן תוקף לכל תניה שבו; פיצויים בגין הפרת חוזה ונזקי ההפרה; כיצד נפסקים פיצויים בגין הפרת תניות מגבילות שעוגנו בהסכם היפרדות בין בעלי מניות בחברה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15454