FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעריך שווי של חברה פרטית מוגבלת באחריות על פי מסמכי ההתאגדות שלה ופרשנותם, לנוכח רצונו של בעל מניות בחברה, שהינו אף עובד מפתח בה, לפרוש; לאור פעילותה הייחודית של החברה ומרכיבים נוספים, נמצא כי הערכת שווי החברה לפי שיטת ה-DCF איננה מתאימה בנסיבות העניין

4.8.19

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעריך שווי של חברה פרטית מוגבלת באחריות על פי מסמכי ההתאגדות שלה ופרשנותם, לנוכח רצונו של בעל מניות בחברה, שהינו אף עובד מפתח בה, לפרוש; לאור פעילותה הייחודית של החברה ומרכיבים נוספים, נמצא כי הערכת שווי החברה לפי שיטת ה-DCF איננה מתאימה בנסיבות העניין

עוד בפסק הדין: יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; משמעו של המונח "שווי הוגן" לפי דיני דלוור; שיטות שונות להערכת שווי הוגן של מניות חברה ויתרונותיהן ומשקלן של כל שיטה ושיטה; אימתי ניתן להסתמך על תחזית הנהלה עתידית לצורכי הערכת שווי לפי שיטת ה-DCF?; באילו מקרים יש להעדיף את שיטת DCF למציאת השווי ההוגן של מניית חברה ולהעדיפה על פני מחיר המיזוג?; באלו נסיבות שיטת הערכת שווי לפי שיטת ה-DCF היא השיטה העדיפה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15459