FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

פירוק מרצון: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור קובע כי יש לפרק מרצון חברה, זאת על בסיס הסכם ה-LLC שלה אשר העניק לבעלת השליטה את הזכות לכפות את פירוקה מרצון של החברה, במקרה שבו בעלי מניות המיעוט מסרבים לרכוש את אחזקותיה של בעלת השליטה, לאחר שבקשתה לממש את אופציית Put הקיימת לה נענתה בשלילה; לפנינו פסק דין חשוב מאוד בתחום פירוק מרצון הנעשה על בסיס הסכמות חוזיות מוקדמות בין צדדים שהחליטו להקים חברה על מנת להוציא אל הפועל פעילות עסקית מסויימת, ואף עיגנו בה, את הדרכים לפירוקה מרצון

6.8.19

פירוק מרצון: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור קובע כי יש לפרק מרצון חברה, זאת על בסיס הסכם ה-LLC שלה אשר העניק לבעלת השליטה את הזכות לכפות את פירוקה מרצון של החברה, במקרה שבו בעלי מניות המיעוט מסרבים לרכוש את אחזקותיה של בעלת השליטה, לאחר שבקשתה לממש את אופציית Put הקיימת לה נענתה בשלילה; לפנינו פסק דין חשוב מאוד בתחום פירוק מרצון הנעשה על בסיס הסכמות חוזיות מוקדמות בין צדדים שהחליטו להקים חברה על מנת להוציא אל הפועל פעילות עסקית מסויימת, ואף עיגנו בה, את הדרכים לפירוקה מרצון

עוד בפסק הדין: התנאים לפירוק בהסכמה של חברה פרטית מוגבלת באחריות על פי דיני דלוור; פירוק מרצון שתנאיו ונסיבותיו מעוגנים בהסכמי היסוד של החברה ובהסכמי בעלי המניות; עד כמה שיקול דעת יש לבית משפט אשר נדרש לבקשת בעל מניות לפרק מרצון חברה, משאופציות רכישתו החוצה לא מולאו על ידי יתר בעלי המניות?; חלוקת הכנסות ממכירת נכסי חברה שהתפרקה פירוק מרצון במסגרת מימוש זכות יציאה של בעל מניות; אופציות Put בהסכם בעלי מניות ומחלוקות סביב מחיר מימוש; באילו תנאים יש להיעתר לבקשת חברה לפירוק מרצון?; מי רשאי להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון?; זכות סירוב ראשונה של בעלי מניות והקשרה להחלטת דירקטוריון החברה לפתוח הליכים של פירוק מרצון של החברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15472