FavoriteLoadingהוסף למועדפים

ניגוד עניינים של יועצי השקעות: חברה לייעוץ השקעות ובעליה עתרו לבית המשפט כנגד החלטת הרשות לניירות ערך, במסגרתה נקבע, כי במשך שנים הם הפרו את חובות הגילוי המוטלות עליהם כלפי לקוחותיהם וכלפי הרשות כאשר לא מסרו מידע לגבי ניגוד עניינים מהותי שבו חברת הייעוץ נמצאה; ערכאת הערעורים במחוז קולומביה בוחנת את הוראות החוק הרלוונטיות בחוק ייעוץ השקעות והיסוד הנפשי הנדרש לביסוס הפרה של הוראות אלו; האם התרשלו המערערים בהתנהלותם או שמא פעלו מתוך כוונה להונות את לקוחותיהם ואת הרשות לניירות ערך?

26.8.19

ניגוד עניינים של יועצי השקעות: חברה לייעוץ השקעות ובעליה עתרו לבית המשפט כנגד החלטת הרשות לניירות ערך, במסגרתה נקבע, כי במשך שנים הם הפרו את חובות הגילוי המוטלות עליהם כלפי לקוחותיהם וכלפי הרשות כאשר לא מסרו מידע לגבי ניגוד עניינים מהותי שבו חברת הייעוץ נמצאה; ערכאת הערעורים במחוז קולומביה בוחנת את הוראות החוק הרלוונטיות בחוק ייעוץ השקעות והיסוד הנפשי הנדרש לביסוס הפרה של הוראות אלו; האם התרשלו המערערים בהתנהלותם או שמא פעלו מתוך כוונה להונות את לקוחותיהם ואת הרשות לניירות ערך?

עוד בפסק הדין: ניגוד עניינים ואי גילוי עניין אישי של יועץ השקעות ואכיפת חוק ייעוץ ההשקעות האמריקאי; הוראות האוסרות על ביצוע תרמית בחוק ייעוץ השקעות – סעיפים 206 ו-207 לחוק ייעוץ השקעות האמריקאי; עתירה כנגד החלטת הרשות לניירות ערך – סטנדרט הבחינה שחל על ממצאיה העובדתיים ומסקנותיה המשפטיות של הרשות; הוראות נגד תרמית לפי חוק ייעוץ השקעות – הפרת חובות הגילוי כלפי לקוחות הייעוץ וכלפי הרשות לניירות ערך; היסוד הנפשי הנדרש להוכחת תרמית לפי חוק ייעוץ השקעות – האבחנה בין פעולה שבוצעה ברשלנות ופעולה שבוצעה מתוך כוונה להשיג תוצאה מסוימת; אכיפה מינהלית כלפי יועצי השקעות; איך קובעים את רמת המהותיות של המצג הכוזב או של הפרט שהושמט?; מהו מידע מהותי למשקיע הסביר?; מהי השמטה של פרט מהותי; חובות אמונים של יועצי השקעות; חובות אמונים של יועצי השקעות במעמדם כמשמורן המחזיק בכספי משקיעים; אחריותו של יועץ השקעות לנכסי לקוחותיו; מצג כוזב על ידי יועץ השקעות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15529