FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בית המשפט העליון באנגליה מנתח את סעיף 24(2) להוראת רגולציית בריסל, אשר קובע סמכות שיפוט בלעדית "בהליכים שעניינם תוקף מסמכי הייסוד, בטלות או פירוק חברות או ישויות משפטיות אחרות או שותפויות של בני אדם, או תוקף החלטות האורגנים בהם" – לבתי המשפט שבמקום המושב של החברה; המורכבות במקרה כאן נובעת מפתיחתם של שני הליכים שונים: הראשונה, אשר תקפה את החלטות האורגנים בחברה האנגלית והשנייה, אשר תקפה את סמכותם של הנאמנים שמונו לחברת-האם הטורקית; בנסיבות אלה, נשאלת השאלה, האם לבית המשפט האנגלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בשתי התביעות, או שמא יש להפריד ביניהן? בית המשפט העליון משרטט ותוחם את גבולות הוראת הרגולציה האמורה

22.10.19

בית המשפט העליון באנגליה מנתח את סעיף 24(2) להוראת רגולציית בריסל, אשר קובע סמכות שיפוט בלעדית "בהליכים שעניינם תוקף מסמכי הייסוד, בטלות או פירוק חברות או ישויות משפטיות אחרות או שותפויות של בני אדם, או תוקף החלטות האורגנים בהם" – לבתי המשפט שבמקום המושב של החברה; המורכבות במקרה כאן נובעת מפתיחתם של שני הליכים שונים: הראשונה, אשר תקפה את החלטות האורגנים בחברה האנגלית והשנייה, אשר תקפה את סמכותם של הנאמנים שמונו לחברת-האם הטורקית; בנסיבות אלה, נשאלת השאלה, האם לבית המשפט האנגלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בשתי התביעות, או שמא יש להפריד ביניהן? בית המשפט העליון משרטט ותוחם את גבולות הוראת הרגולציה האמורה

עוד בפסק הדין: סעיף 24(2) להוראת רגולציית בריסל, אשר קובע סמכות שיפוט בלעדית בהליכים שעניינם תוקף מסמכי הייסוד, בטלות או פירוק חברות או ישויות משפטיות אחרות או שותפויות של בני אדם, או תוקף החלטות האורגנים שבהם – לבתי המשפט שבמקום המושב של החברה; גבולות סעיף 24(2) להוראת רגולציית בריסל אשר קובע סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט במקום מושבה של החברה, בנושאי ממשל תאגידי; מה הדין כאשר ניתן להפריד בין שתי עילות תביעה באשכול חברות, כשתביעה אחת כפופה להוראת חוק הקובעת סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט במקום רישומה ופעילותה של החברה והתביעה השנייה איננה כפופה להוראת חוק כזו?; סמכות שיפוט באשכול חברות חוצה גבולות: סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט המקומיים של החברה לדון נושאים בתחום ממשל תאגידי.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15619