FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

פרשנות חוזה, טווח האיסור להתחרות וגזילת הזדמנות עסקית: בית המשפט העליון הופך החלטה של בית המשפט הצ'נסרי, אשר פירש באופן מוטעה הסכם LLC בין שני שותפים לעסקי התיאטרון, באופן אשר התיר לאחד מהם, להתחרות בעסקי החברה המשותפת; לפנינו פסק דין מצויין ביחס לניתוח ולפרשנות הסכמי LLC אשר מהווה מסמך עיקרי מבין מסמכי הייסוד של חברה פרטית; באופן ממוקד יותר, בית המשפט העליון בוחן, האם מסמכי ההתאגדות של החברה המשותפת, התירו לצד אחד, לנהל הפקות תיאטרון באופן עצמאי, שלא באמצעות החברה המשותפת?

22.10.19

פרשנות חוזה, טווח האיסור להתחרות וגזילת הזדמנות עסקית: בית המשפט העליון הופך החלטה של בית המשפט הצ'נסרי, אשר פירש באופן מוטעה הסכם LLC בין שני שותפים לעסקי התיאטרון, באופן אשר התיר לאחד מהם, להתחרות בעסקי החברה המשותפת; לפנינו פסק דין מצויין ביחס לניתוח ולפרשנות הסכמי LLC אשר מהווה מסמך עיקרי מבין מסמכי הייסוד של חברה פרטית; באופן ממוקד יותר, בית המשפט העליון בוחן, האם מסמכי ההתאגדות של החברה המשותפת, התירו לצד אחד, לנהל הפקות תיאטרון באופן עצמאי, שלא באמצעות החברה המשותפת?

עוד בפסק הדין: האם מסמכי ההתאגדות של החברה המשותפת, התירו לצד אחד, לעסוק בפעילות של החברה המשותפת, אך באופן עצמאי, שלא באמצעות החברה המשותפת?; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; פרשנות חוזה ותקנון החברה; הפרת הסכם מתן שירותים והסכם סודיות על ידי עובד מפתח בחברה שהינו גם דירקטור, המתגבשת לכלל הפרת חובות אמונים של הדירקטור; הפרת חובות אמונים של נושאי משרה בחברה בגין גזילת הזדמנות עסקית השייכת לחברה; נטילת הזדמנות עסקית על ידי נושא המשרה בחברה ונטילת הזדמנות עסקית על ידי בעל השליטה בחברה; נטילת הזדמנות עסקית מהחברה והפרת חובות הנאמנות; גזילת הזדמנות עסקית על ידי צד למיזם משותף; האם עסקה מאוחרת יותר, בין אחד הצדדים לצד שלישי, שהולדתה במיזם המשותף, התגבשה לכלל נטילה שלא כדין של הזדמנות עסקית שהיתה שייכת למיזם המשותף?; התנאים המחמירים להוכחת גזילתה של הזדמנות עסקית השייכת לחברה; גזילת קשרים עסקיים של חברה מתחרה באמצעות ניצול עובדיה לשעבר; יחסי האמונים בין עובד ומעסיק בפרט כאשר העובד הינו נושא משרה בכיר בחברה; כוחה של התחייבות לסודיות של עובדים בחברה; שימוש במידע סודי השייך לחברה לצורכי קידום עסק פרטי; שידול לקוחות של המעסיק לטובת מיזם חדש של העובד; אחריות עקיפה של המעסיק בגין עוולה אקוויטיבילית של העובד; סעד של השבת רווחים שהתקבלו במסגרתה של פעולה אסורה; חובות חוזיות משתמעות של עובד כלפי המעסיק; נאמנות קונסטרוקטיבית בין עובד לחברה בגין חשיפתו לסודות חברה; חובות האמונים וחובת הנאמנות; השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15627