FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

שידול תרמיתי: תחילתה של פרשה זו, בהשתלטות עויינת של משקיע, אשר באמצעות יצירת אירוע משברי בחברה הוא ניצל את זכויות החסימה אשר נלוו למניות הסוג אותן החזיק, חסם גיוסי הון שלא קיבלו את אישורו וכפה על החברה את הפיכתו לבעל שליטה; לאחר השגת השליטה המיוחלת, החברה נזקקה לתזרים מזומנים; משגיוס הון בדרכים המקובלות לא צלח, בין היתר עקב התנהלותו החוסמת בעבר, בעל השליטה שידל את התובע לבצע השקעה בחברה, תוך הצגת מצגים כוזבים ביחס למצבה וביחס לכוחו כבעל שליטה, ל"הובילה לדרך חדשה"; לאחר הפסד של כ-6 מיליון דולר השקעה, ומשצו כינוס נכסים ניתן כנגד החברה, המשקיע החדש הגיש תביעתו בטענה כי השקעתו בחברה היא תולדה של שידול תרמיתי של בעל השליטה; בהליכים אלה, בית המשפט הצ'נסרי מתמקד בחובות הגילוי של הדירקטורים, כלפי בעלי המניות, ביחס למצב החברה, בפרט כשהם פונים אליהם לגייס הון נוסף, והאיסור לשדל באופן תרמיתי, משקיעים

12.11.19

שידול תרמיתי: תחילתה של פרשה זו, בהשתלטות עויינת של משקיע, אשר באמצעות יצירת אירוע משברי בחברה הוא ניצל את זכויות החסימה אשר נלוו למניות הסוג אותן החזיק, חסם גיוסי הון שלא קיבלו את אישורו וכפה על החברה את הפיכתו לבעל שליטה; לאחר השגת השליטה המיוחלת, החברה נזקקה לתזרים מזומנים; משגיוס הון בדרכים המקובלות לא צלח, בין היתר עקב התנהלותו החוסמת בעבר, בעל השליטה שידל את התובע לבצע השקעה בחברה, תוך הצגת מצגים כוזבים ביחס למצבה וביחס לכוחו כבעל שליטה, ל"הובילה לדרך חדשה"; לאחר הפסד של כ-6 מיליון דולר השקעה, ומשצו כינוס נכסים ניתן כנגד החברה, המשקיע החדש הגיש תביעתו בטענה כי השקעתו בחברה היא תולדה של שידול תרמיתי של בעל השליטה; בהליכים אלה, בית המשפט הצ'נסרי מתמקד בחובות הגילוי של הדירקטורים, כלפי בעלי המניות, ביחס למצב החברה, בפרט כשהם פונים אליהם לגייס הון נוסף, והאיסור לשדל באופן תרמיתי, משקיעים

עוד בפסק הדין: שידול תרמיתי של משקיע להשקיע בחברה, תוך ניצול קשריו של בעל השליטה עם המשקיע, ותוך הצגת מצגים כוזבים ביחס למצבה של החברה; הקשר שבין זכות ההסתמכות החוזית המוגבלת של קונה על סעיף המצגים וההתחייבויות בהסכם, ובין החובה מכוח דיני ניירות הערך, שלא להציג מצגים כוזבים במסגרת שידולם של משקיעים; הסתמכותו של משקיע מתוחכם על מצג כוזב של חברה; סעיפי החרגה (disclaimers) בחוזה ומשמעותם; כוחם של סעיפי החרגה ופטור (disclaimers) ביחס לעבירות של תרמית בניירות ערך; חובת הגילוי הנאות בעת עריכת בדיקת נאותות קודם לסגירתה של עסקת מיזוג; חובות חברה ונושאי משרה כלפי צד ג' – רוכש מניות פוטנציאלי – בתקופת עריכת בדיקות נאותות; בתביעה שעילותיה הן עילות נזיקיות של תרמית ומצגי שווא, האם ניתן להחיל את דין החוזה בין הצדדים?; מה מכסים המצגים החוזיים בעסקת המיזוג ואימתי תורחב יריעת האחריות מעבר למצגים אלה?; מצגים והתחייבויות בעסקאות; שידול בדרכי תרמית לבצע השקעה בחברה; אחריות המשדל בדרכי תרמית לבצע השקעות בחברה; מצגים כוזבים בסעיפי המצגים וההתחייבויות בעסקת מיזוג; כוחם של טענת תרמית ושל מצגים כוזבים רשלניים, אם בכלל, לאורם של תנאים והתחייבויות מפורשים בהסכם; משמעותם של מצגים והתחייבויות בחוזה למכירת חברה; באלו תנאים יש לקבל טענת תרמית ולדחות טענה, כי המצגים בהסכם המיזוג נתמכו גם בסעיף החרגת הסתמכות על מצגים שאינם כלולים בחוזה; עד כמה חזקה החסינות הקבועה בסעיף הכללי, אשר קובע כי יחסי הצדדים מעוגנים אך ורק מכוח חוזה זה?; האם ניתן לתבוע בגין מצג שווא שכלל לא נכלל בהסכם מיזוג, או שמא עילות התביעה בגין מצגים כוזבים מוגבלות ומתוחמות למצגים שנמסרו בפרק המצגים וההתחייבויות?; השלכותיו של סעיף אי-הסתמכות לצד סעיף מצגים והתחייבויות בהסכם מיזוג.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15677