FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

חובת הזהירות של בנק כלפי לקוחותיו: בית המשפט העליון באנגליה בוחן את חובת הזהירות הייחודית של הבנק כלפי לקוחותיו, הידועה גם כחובת Quincecare ואשר על פיה, נאסר על בנק למלא אחר הוראות לבצע פעולות בחשבונות שבחסותו, אשר נראות לו כהוראות תרמיתיות; החשיבות של ההלכה הפסוקה אשר נפסקת בסמוך לסוף שנת 2019 הינה, שחובת Quincecare נבחנת ביחס להוראות בחשבון של חברה; במקרה כאן, מוסר ההוראות התרמיתיות הינו בעל המניות היחיד בחברה, שהינו אף דירקטור יחיד בה; לאחר שהוראותיו של בעל המניות בוצעו על ידי הבנק וחשבונות החברה רוקנו, מגישים הנושים תביעתם כנגד הבנק ובית המשפט העליון נדרש לבחון האם בנסיבות אלה, ניתן להטיל אחריות וחבות על הבנק, מכוח הפרת חובת Quincecare?

25.11.19

חובת הזהירות של בנק כלפי לקוחותיו: בית המשפט העליון באנגליה בוחן את חובת הזהירות הייחודית של הבנק כלפי לקוחותיו, הידועה גם כחובת Quincecare ואשר על פיה, נאסר על בנק למלא אחר הוראות לבצע פעולות בחשבונות שבחסותו, אשר נראות לו כהוראות תרמיתיות; החשיבות של ההלכה הפסוקה אשר נפסקת בסמוך לסוף שנת 2019 הינה, שחובת Quincecare נבחנת ביחס להוראות בחשבון של חברה; במקרה כאן, מוסר ההוראות התרמיתיות הינו בעל המניות היחיד בחברה, שהינו אף דירקטור יחיד בה; לאחר שהוראותיו של בעל המניות בוצעו על ידי הבנק וחשבונות החברה רוקנו, מגישים הנושים תביעתם כנגד הבנק ובית המשפט העליון נדרש לבחון האם בנסיבות אלה, ניתן להטיל אחריות וחבות על הבנק, מכוח הפרת חובת Quincecare?

עוד בפסק הדין: חובות זהירות של בנק כלפי לקוחותיו; חובת הזהירות הבנקאית הידועה בכינוייה גם חובת Quincecare שבמסגרתה נדרש הבנק להימנע מביצוע הוראות החשודות כהוראות תרמיתיות; האם יש לדחות תביעות נגד בנק בגין הפרת חובת  Quincecare, רק לנוכח העובדה שהתובע הינו חברה, ובנסיבות שבהם תשלומים שנעשו במסגרת מתן "הוראות תרמיתיות", ניתנו על ידי יו"ר החברה ובעל המניות היחיד בה, שהינו אף בעל ההשפעה היחידה על עסקיה של החברה?; דחיית הטענה כי יש לייחס את תרמיתו של בעל השליטה, לחברה; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון; מהי העברה פסולה של נכסי חברה חייבת?; מהי הברחת נכסים אסורה של חברה חייבת?; האם מוטלות על הבנק חובות זהירות בקשר למוצרים פיננסיים והשקעות שביצעו התובעים באמצעות חשבון הבנק?; האם המחויבות המשפטית שיש למוסד פיננסי כלפי לקוחותיו תלויה במחויבויות הספציפיות שנטל על עצמו המוסד הפיננסי במקרה נתון?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15707