FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

האם ניתן להתנות את הליכי הגילוי ועיון במסמכי חברה בתנאים כלשהם? בית המשפט העליון בדלוור, בוחן הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לדרישת בעל מניות ובוחן סדרת שאלות משפטיות חדשות שטרם נבחנו בעבר – האם קיימת חובת סודיות אינהרנטית ואוטומטית במסגרת הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור? האם כאשר חובת הסודיות חלה על הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה, היא חובה מוגבלת בזמנים או שמא, היא חובה הקיימת לצמיתות?

24.12.19

האם ניתן להתנות את הליכי הגילוי ועיון במסמכי חברה בתנאים כלשהם? בית המשפט העליון בדלוור, בוחן הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לדרישת בעל מניות ובוחן סדרת שאלות משפטיות חדשות שטרם נבחנו בעבר – האם קיימת חובת סודיות אינהרנטית ואוטומטית במסגרת הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור? האם כאשר חובת הסודיות חלה על הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה, היא חובה מוגבלת בזמנים או שמא, היא חובה הקיימת לצמיתות?

עוד בפסק הדין: האם ניתן להתנות דרישה לגילוי ולעיון במסמכי החברה, בתנאים?; סמכויות בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, להתנות בתנאים צו גילוי ועיון במסמכים לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור; התחייבות לסודיות של בעלי מניות החברה, במסגרת הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה; האם קמה חובת סודיות אוטומטית במסגרת הליכי גילוי ועיון במסמכי החברה לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור?; האם חובת הסודיות אשר חלה על הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה, היא חובה מוגבלת בזמנים או שמא, היא חובה הקיימת לצמיתות?; האם ניתן ומותר להתנות הליכי גילוי ועיון במסמכי חברה, באיסור להשתמש במסמכים המגולים במסגרת הליכי ליטיגציה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15771