FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

בית המשפט העליון באוסטרליה דן בעקרונות ובמרכיבי האיסור על חברה, להעניק סיוע פיננסי לצורך רכישת מניותיה; בתוך כך, דיון בהיסטוריה של האיסור להעניק "סיוע פיננסי" לרכישת מניות החברה, ביסודותיו האנגליים של האיסור, ובאופן יישומו במשפט האוסטרלי, תוך התחשבות או גילוי גמישות (במידה מסויימת מאוד) בעולם המסחר; דיון חשוב מאוד מתנהל ביחס לשאלה – מהו, למעשה, "סיוע פיננסי"?

13.1.19

בית המשפט העליון באוסטרליה דן בעקרונות ובמרכיבי האיסור על חברה, להעניק סיוע פיננסי לצורך רכישת מניותיה; בתוך כך, דיון בהיסטוריה של האיסור להעניק "סיוע פיננסי" לרכישת מניות החברה, ביסודותיו האנגליים של האיסור, ובאופן יישומו במשפט האוסטרלי, תוך התחשבות או גילוי גמישות (במידה מסויימת מאוד) בעולם המסחר; דיון חשוב מאוד מתנהל ביחס לשאלה – מהו, למעשה, "סיוע פיננסי"?

עוד בפסק הדין: האיסור על חברה לסייע פיננסית ברכישת מניותיה; ההיסטוריה של אנגליה ואוסטרליה, שהובילו לחקיקת האיסור להשתמש בכספי חברה לצורכי רכישת מניותיה בשתי המדינות; מה מוגדר כ"סיוע פיננסי אסור" של חברה לצורכי רכישת מניותיה; סעיף 260A(1) לחוק התאגידים האוסטרלי אשר קובע כי חברה יכולה לסייע פיננסית ברכישת מניותיה, כל עוד הסיוע הפיננסי איננו פוגע באופן מהותי בחברה, בבעלי מניותיה ביכולת החברה לפרוע חובותיה לנושיה; משמעותן והשלכותיהן המשפטיות של מגבלות עבירות של מניות חברה; חוקת חברה הקובעת הגבלת עבירות על מניותיה, באופן שמחייב בעל מניות מוכר, להציע לבעלי המניות הקיימים לרכוש את המניות לפני הזמנת צד ג' לרכוש; זכות סירוב ראשונה לבעלי מניות החברה לרכוש את המניות הנמכרות על ידי בעל מניות מוכר.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15826