FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

חשיפתן של הפרות חשבונאיות בחברה ציבורית ובחברה-בת שלה, הפועלות בשוק האשראי החוץ-בנקאי, וכן עניין אישי שהיו למספר נושאי משרה בעסקאות השקעה אשר לא גולו לציבור, גוררות אחריהן תגובה נמרצת מצד החברה והנהלתה, לתקן את הדיווחים המטעים שפורסמו ולחקור את האירועים במסגרת חקירה פנימית; בפרשה זו, בוחן בית המשפט הצ'נסרי את יעילותן ובעיקר נפקותן של "הפעולות שאחרי" של הדירקטוריון, שננקטות לאחר ביצוען של פעולות אסורות, ועד כמה פעולות תגובה מאוחרות אלה, צפויות להסיר מהדירקטורים בחברה את "האיום" בנשיאה באחריות אישית, בגין הפרת חובת תום הלב משהפיקוח לא היה מספיק על מנת לחשוף, קודם להצטברות הנזקים, את ההפרות.

17.2.20

חשיפתן של הפרות חשבונאיות בחברה ציבורית ובחברה-בת שלה, הפועלות בשוק האשראי החוץ-בנקאי, וכן עניין אישי שהיו למספר נושאי משרה בעסקאות השקעה אשר לא גולו לציבור, גוררות אחריהן תגובה נמרצת מצד החברה והנהלתה, לתקן את הדיווחים המטעים שפורסמו ולחקור את האירועים במסגרת חקירה פנימית; בפרשה זו, בוחן בית המשפט הצ'נסרי את יעילותן ובעיקר נפקותן של "הפעולות שאחרי" של הדירקטוריון, שננקטות לאחר ביצוען של פעולות אסורות, ועד כמה פעולות תגובה מאוחרות אלה, צפויות להסיר מהדירקטורים בחברה את "האיום" בנשיאה באחריות אישית, בגין הפרת חובת תום הלב משהפיקוח לא היה מספיק על מנת לחשוף, קודם להצטברות הנזקים, את ההפרות.

עוד בפסק הדין: "הפעולות שאחרי" – עד כמה יכולות פעולות מתקנות לאחר הפרה של חובות האמונים, לגבש תיקון אשר מכהה את האיום על הדירקטורים כי יישאו אישית באחריות בגין הפרת הפיקוח; "הפעולות שאחרי" – הפרה של חובות הפיקוח של הדירקטוריון והחמצת דגלים אדומים, עד כמה ניתן לתקנן באמצעותן של פעולות מאוחרות, באופן אשר מסיר את האיום מפני נשיאה באחריות אישית?; היעדרם של פיקוח וניטור נאותים על מערכות בקרה בחברה יצרנית, המתגבשות לכלל הפרת חובות Caremark של הדירקטוריון; אלו נסיבות צפויות להוליד אחריות אישית של דירקטורים אשר לא עמדו בחובות הפיקוח והניטור על מערכות הבקרה הפנימיות של חברה יצרנית; האם נושאי המשרה בחברה חבים בחובות  Caremark?; חובות הפיקוח של הדירקטוריון וחובת ההתייחסות ל"דגלים אדומים"; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; טענת Caremark ואחריות הדירקטוריון בגין אי-מילוי חובות הפיקוח על התנהלות החברה; כישלון הפיקוח של הדירקטוריון ו"הטראומה התאגידית" הנובעת מכך; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; האבחנה בין כישלון פיקוח שבו הדירקטוריון לא זיהה פעילות תרמיתית ופלילית בתאגיד, ובין כישלון פיקוח על ניהול הסיכונים העסקיים בתאגיד; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת; חובות האמונים וחובות הנאמנות; חובות הפיקוח של הדירקטוריון והחובה לפעול בתום לב.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15891