FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

מהי "תמורה הולמת" לנכסי חברה שנקלעה לקשיים פיננסיים?; חברה סקוטית שנקלעה לקשיים פיננסיים מוכרת את נכסיה בשרשרת של פעולות המסתיימת, בסופו של דבר, בתשלום תמורה נמוכה מהערכת השווי של המומחים ובסילוק חוב כלפי נושה מובטח אחד בלבד; מפרקי החברה מתנגדים למכירה ומבקשים להצהיר על בטלותה; במסגרת הערעור, בית המשפט העליון באנגליה מעמיק ביסודות ובנסיבות של המונח "תמורה ראויה" בעד מכירת נכס של חברה חדלת פירעון ובתוך כך, בית המשפט מתמודד עם הקושי האינהרנטי שבלשון סעיף חוק חדלות פירעון אשר כביכול, מגביל עד מאוד את הסעדים שרשאי בית משפט של פירוק לתת, במקרה של מכירת נכסי חברה חייבת שאינם עונים על הגדרתה של "תמורה הולמת"; לפנינו הלכה חדשה של בית המשפט העליון באנגליה ואשר במסגרתה, מורחבת סמכותו של בית המשפט של פירוק, ביחס לסעדים אותם הוא רשאי להעניק במחלוקות הנסבות סביב שאלת "התמורה הראויה"

18.2.20

מהי "תמורה הולמת" לנכסי חברה שנקלעה לקשיים פיננסיים?; חברה סקוטית שנקלעה לקשיים פיננסיים מוכרת את נכסיה בשרשרת של פעולות המסתיימת, בסופו של דבר, בתשלום תמורה נמוכה מהערכת השווי של המומחים ובסילוק חוב כלפי נושה מובטח אחד בלבד; מפרקי החברה מתנגדים למכירה ומבקשים להצהיר על בטלותה; במסגרת הערעור, בית המשפט העליון באנגליה מעמיק ביסודות ובנסיבות של המונח "תמורה ראויה" בעד מכירת נכס של חברה חדלת פירעון ובתוך כך, בית המשפט מתמודד עם הקושי האינהרנטי שבלשון סעיף חוק חדלות פירעון אשר כביכול, מגביל עד מאוד את הסעדים שרשאי בית משפט של פירוק לתת, במקרה של מכירת נכסי חברה חייבת שאינם עונים על הגדרתה של "תמורה הולמת"; לפנינו הלכה חדשה של בית המשפט העליון באנגליה ואשר במסגרתה, מורחבת סמכותו של בית המשפט של פירוק, ביחס לסעדים אותם הוא רשאי להעניק במחלוקות הנסבות סביב שאלת "התמורה הראויה"

עוד בפסק הדין: מהי תמורה הולמת לנכסי חברה אשר נמכרים במסגרת קשיים פיננסיים?; מהי תמורה בלתי הולמת של נכסי חברה שנקלעה לחדלות פירעון אך לא נפתחו כנגדה הליכי פירוק?; המבחנים לקביעת היותה של תמורה, תמורה הולמת, בעד נכסי חברה, מנקודת ראותם של נושי החברה; סמכויות בתי המשפט בעת שהם מזהים כי נכסי חברה חייבת נמכרו בתמורה שאיננה הולמת; מהו סעד הולם בגין מכירת חברה בקשיים כלכליים בתמורה לא הולמת?; תנאים על פי דין למימוש בטוחה בתנאים מסחריים סבירים (commercially reasonable)"; הקורלציה בין חובת עריכת מכרז ציבורי לרכישת נכסי החברה, לבין שאלת התקיימות תנאי רכישה "בתנאים מסחריים סבירים"; משמעותו המשפטית של מתן כוח עודף לחברה להוביל את הליך מימוש נכסיה משהפכה חדלת פירעון בהסכם מימוש נכסים; ההגינות המסחרית במכירת נכסי חברה חדלת פירעון לאחד מנושיה המובטחים; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון; מהי העברה פסולה של נכסי חברה חייבת?; מהי הברחת נכסים אסורה של חברה חייבת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15896