FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

זכויות הצבעה וזכויות וטו במניות סוג: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעמיק בבחינתם של מסמכי ההתאגדות של חברה, זאת לאחר שמיזם משותף עם חברה גדולה התפרק ובמסגרת זו, החברה נדרשה לערוך שינויים מרחיקי לכת בתוכנית העסקית שלה; השתלשלות העניינים האמורה מולידה מורכבות בממשל התאגידי הפנימי של החברה לנוכח העובדה שלבעלת השליטה בחברה הוענקו "זכויות הסכמה" (או זכויות וטו), במסגרת זכויות נלוות למניות סוג בכירות, והסכמה, כאמור, לשרשרת הפעולות הדרסטיות הללו שביצעה החברה בעקבות פירוק המיזם, לא נתבקשה וממילא גם לא התקבלה; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בבחינת ההסכמים (מסמכי ההתאגדות של החברה) אשר שונו במיוחד במועד כניסתה של החברה למיזם המשותף, לרבות בחינה מדוקדקת של הזכויות שנלוו למניות סוג. במסגרת זו, בוחן בית המשפט הצ'נסרי את הגדרתם של סעיפי "עניין אישי" "שינוי מהותי" ועוד, שהכפיפו פעולות דרמטיות בחברה, להסכמה מוקדמת של בעלת השליטה

2.3.20

זכויות הצבעה וזכויות וטו במניות סוג: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעמיק בבחינתם של מסמכי ההתאגדות של חברה, זאת לאחר שמיזם משותף עם חברה גדולה התפרק ובמסגרת זו, החברה נדרשה לערוך שינויים מרחיקי לכת בתוכנית העסקית שלה; השתלשלות העניינים האמורה מולידה מורכבות בממשל התאגידי הפנימי של החברה לנוכח העובדה שלבעלת השליטה בחברה הוענקו "זכויות הסכמה" (או זכויות וטו), במסגרת זכויות נלוות למניות סוג בכירות, והסכמה, כאמור, לשרשרת הפעולות הדרסטיות הללו שביצעה החברה בעקבות פירוק המיזם, לא נתבקשה וממילא גם לא התקבלה; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בבחינת ההסכמים (מסמכי ההתאגדות של החברה) אשר שונו במיוחד במועד כניסתה של החברה למיזם המשותף, לרבות בחינה מדוקדקת של הזכויות שנלוו למניות סוג. במסגרת זו, בוחן בית המשפט הצ'נסרי את הגדרתם של סעיפי "עניין אישי" "שינוי מהותי" ועוד, שהכפיפו פעולות דרמטיות בחברה, להסכמה מוקדמת של בעלת השליטה

עוד בפסק הדין: עניין אישי חוזי וההגנה על ממשל תאגידי תקין שמנגנוניו נקבעו במסמכי ההתאגדות של החברה, במסגרת כיבוד הסדרים חוזיים של חברה על ידי בית המשפט; זכויות הסכמה וזכויות וטו הנלוות לנייר ערך; התעלמות מזכויות הנלוות למניות סוג, ותוקפה של התעלמות כאמור, בנסיבות שבהן הזכויות קובעות חובת החברה לקבל הסכמה מבעלי מניות סוג קודם לביצועה של פעולה מסויימת; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזה ותקנון החברה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; מימוש הזכות לקבלת אקוויטי (הון) על פי פרשנות הסכם; זכויות עדיפות במניות סוג המעוגנות במסמכי ההתאגדות של החברה; עסקת חברה עם מקורב והאישורים הנדרשים לשם כך; האם ניתן ליתן לעסקת חברה עם מקורב שלא זכתה למלוא האישורים המיוחדים הנדרשים, תוקף מכוח קיומו בהתנהגות?; דוקטרינת "העסקה המשולבת" אשר על פיה יתייחס בית המשפט אל שרשרת של עסקאות כאל עסקה אחת וכאל מקשה אחת; המבחנים לקביעה כי מספר עסקאות היוו למעשה עסקה יחידה אחת שבוצעה בשלבים.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15916