FavoriteLoadingהוסף למועדפים

פירוש המונח "מהותי" בהקשרו למצגים ולהתחייבויות המופיעים בהסכם מיזוג: בקונטקסט של הסכם מיזוג, הרי ש- "שינוי נסיבות מהותי" (Material Adverse Effect) וכן המונח "מהותי", הינם מונחים שונים מבחינה אנאליטית, על אף שיישומם עשוי להיות מושפע מאותם הפרמטרים. המונח "בכל מובן מהותי" מחייב רק "סבירות משמעותית שעובדת ההפרה צפויה היתה להיתפס על ידי המשקיע הסביר, כעובדה שיש בה כדי לשנות את מכלול הרכב המידע שבידיו." זהו המבחן על מנת לקבוע ולהעריך, האם תנאי הסכם מיזוג מולאו כראוי, אם לאו. המבחן נועד לצמצם את תחולתה של ההתחייבות (covenants) לנושאים שהינם מהותיים בתכולתם, לשני הצדדים, אפילו אם ההפרות אינן "חריפות" מספיק, לפטור צד ממילוי חלקו, בניתוח על בסיס המשפט המקובל.

17.3.20

פירוש המונח "מהותי" בהקשרו למצגים ולהתחייבויות המופיעים בהסכם מיזוג: בקונטקסט של הסכם מיזוג, הרי ש- "שינוי נסיבות מהותי" (Material Adverse Effect) וכן המונח "מהותי", הינם מונחים שונים מבחינה אנאליטית, על אף שיישומם עשוי להיות מושפע מאותם הפרמטרים. המונח "בכל מובן מהותי" מחייב רק "סבירות משמעותית שעובדת ההפרה צפויה היתה להיתפס על ידי המשקיע הסביר, כעובדה שיש בה כדי לשנות את מכלול הרכב המידע שבידיו." זהו המבחן על מנת לקבוע ולהעריך, האם תנאי הסכם מיזוג מולאו כראוי, אם לאו. המבחן נועד לצמצם את תחולתה של ההתחייבות (covenants) לנושאים שהינם מהותיים בתכולתם, לשני הצדדים, אפילו אם ההפרות אינן "חריפות" מספיק, לפטור צד ממילוי חלקו, בניתוח על בסיס המשפט המקובל.

Frontier Oil v. Holly Corp., 2005 WL 1039027

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15929