FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

באירוע נדיר ויוצא מן הכלל, בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעניק לחברה סעד של אכיפה בעין של הסכם מיזוג, לאחר שהוא קובע כי ביטולו על ידי הרוכשת לא היה כדין, וכי על אף שילובם של מצגים כוזבים בהסכם המיזוג שעובדת כזיבותם לא היתה במחלוקת, בית המשפט מכריע כי הללו לא התגבשו לכלל "שינוי נסיבות מהותי" (Material Adverse Effect) שבגינו היתה זכאית הרוכשת לבטל את החוזה, בין היתר, לנוכח תיקונם קודם למועד הסגירה; בנסיבות ייחודיות אלו, בית המשפט מצווה על הרוכשת לסגור את עסקת המיזוג! פסק דין חשוב ומהותי ביותר.

17.3.20

באירוע נדיר ויוצא מן הכלל, בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעניק לחברה סעד של אכיפה בעין של הסכם מיזוג, לאחר שהוא קובע כי ביטולו על ידי הרוכשת לא היה כדין, וכי על אף שילובם של מצגים כוזבים בהסכם המיזוג שעובדת כזיבותם לא היתה במחלוקת, בית המשפט מכריע כי הללו לא התגבשו לכלל "שינוי נסיבות מהותי" (Material Adverse Effect) שבגינו היתה זכאית הרוכשת לבטל את החוזה, בין היתר, לנוכח תיקונם קודם למועד הסגירה; בנסיבות ייחודיות אלו, בית המשפט מצווה על הרוכשת לסגור את עסקת המיזוג! פסק דין חשוב ומהותי ביותר.

עוד בפסק הדין: מהו "שינוי נסיבות מהותי" בחברה נרכשת, המקימה לטובת הרוכש, זכות לבטל את עסקת המיזוג?; אכיפה בעין של הסכם מיזוג וחיובה של רוכשת לסגור את העסקה, על אף שהסתבר כי חלק מהמצגים שנכללו בהסכם המיזוג היו כוזבים; האם מצגים כוזבים ששולבו בסעיף המצגים וההתחייבויות שבהסכם מיזוג, התגבשו לכלל שינוי נסיבות מהותי (Material Adverse Effect), אשר בגינו יש לאשר את ביטול ההסכם על ידי הרוכשת?; האם תרמית שנחשפה בחברה הנרכשת, ואשר באמצעותן של פעולות תיקון וריפוי שביצעה החברה, "ריפאו" את סעיף המצגים וההתחייבויות שבעסקת המיזוג, "מרפים" את ידיה של הרוכשת אשר ביקשה לבטל את עסקת המיזוג?; שינוי נסיבות מהותי בעסקי חברה בתקופת הביניים שבין החתימה על עסקת המיזוג לבין מועד הסגירה; התחייבות חברה נמכרת להמשיך להפעיל את החברה בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד הסגירה, במהלך עסקים רגיל ולמנוע שינויים מהותיים במצבה; חוזים מסחריים ואכזבת הקונה; ביטול עסקת מיזוג במועד הסגירה; האם הפרה יסודית לכאורה של אחד הצדדים לחוזה מצדיקה את ביטול החוזה על ידי הצד השני?; תוקפו של ביטול חוזה על ידי צד נפגע; ביטול חוזה מטעמי מצג שווא כוזב, במטרה להשיב את המצב לקדמותו; ביצוע בעין ואכיפת חוזים בדלוור; שינויי שוק בתקופת ביניים והחלטת קונה שלא להשלים עסקת מיזוג; האם מצגים והתחייבויות בעסקאות מיזוג מקימים חובות שלא להפריע לגיבוש ההסכם, או שמא הם מחייבים נקיטה של פעולות אקטיביות להבטחת סגירתו?; משמעו והשלכותיו של סעיף השקעת "מאמצים סבירים" להביא לסגירת עסקת המיזוג; העיקרון החוזי של "יזהר הקונה" ושילובו בהסכמי מיזוג בין צדדים מתוחכמים הכוללים סעיף של מצגים והתחייבויות; שילוב עקרון "יזהר הקונה" עם התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וכיבוד עקרון החופש החוזי; חוזים מסחריים ואכזבת קונה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; משמעותם של מצגים והתחייבויות בחוזה למכירת חברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15934