FavoriteLoadingהוסף למועדפים
green-button

בית המשפט העליון בדלוור, בוחן את החלטת בית המשפט הצ'נסרי, אשר קיבל באופן חלקי את תביעתה של בעלת מניות בקרנות השקעה, שהוגשה נגד דירקטורים אשר סירבו לקבל מועמדים מטעמה לכהונה בדירקטוריון; הדיון נסב סביב הוראות התקנון של הקרנות, המורות כיצד יש להגיש מועמד לדירקטוריון מטעמה של בעלת מניות ואף קובעות לוחות זמנים מפורש בתקנון הקרנות (bylaws) להגיש ולהציג מידע בקשר למועמדים; השאלה הנבחנת בדיון זה הינה, האם האיחור בהגשת חלק מהמידע על הדירקטורים, ואי-העמידה ב"דד-ליין" שנקבע בתקנון, מצדיק את טענת הקרנות כי הגשת המועמדות מטעמה של בעלת המניות, בטלה?

25.3.20

בית המשפט העליון בדלוור, בוחן את החלטת בית המשפט הצ'נסרי, אשר קיבל באופן חלקי את תביעתה של בעלת מניות בקרנות השקעה, שהוגשה נגד דירקטורים אשר סירבו לקבל מועמדים מטעמה לכהונה בדירקטוריון; הדיון נסב סביב הוראות התקנון של הקרנות, המורות כיצד יש להגיש מועמד לדירקטוריון מטעמה של בעלת מניות ואף קובעות לוחות זמנים מפורש בתקנון הקרנות (bylaws) להגיש ולהציג מידע בקשר למועמדים; השאלה הנבחנת בדיון זה הינה, האם האיחור בהגשת חלק מהמידע על הדירקטורים, ואי-העמידה ב"דד-ליין" שנקבע בתקנון, מצדיק את טענת הקרנות כי הגשת המועמדות מטעמה של בעלת המניות, בטלה?

עוד בפסק הדין: בעלי מניות כצד מתוחכם לחוזה, המחוייבים לעמוד בלוחות זמנים לביצוע פעולות כקבוע במסמכי ההתאגדות של החברה; מועדים ולוחות זמנים חוזיים להגשת מידע על מועמדים לדירקטוריון מטעמם של בעלי מניות; זכויות חוזיות של בעלי המניות למנות דירקטורים מטעמם; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזה ותקנון החברה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15946