FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

שבירת מבוי סתום (deadlock) על ידי מכירת מניות חברה: לבית המשפט הצ'נסרי בדלוור מוגשת בקשה למינוי משמורן מכוחו של סעיף 226(a)(1) לשם שבירת מבוי סתום בדירקטוריון; כתגובה מהירה לבקשה למינוי משמורן, הדירקטוריון מזדרז לערוך מכירת מניות החברה לצד שלישי ובכך, "לפתור" את המבוי הסתום שבדירקטוריון; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בסטנדרט הבחינה לנוכח אירועים אלו, לאחר שנמצא כי הדירקטור אשר הניע את הליכי המכירה, ביקש לשמור ולהגן על כוחו בדירקטוריון, כוח אשר עשוי היה לעבור לידיו של המשמורן אם בית המשפט היה נענה לבקשה; בהחלטה זו, בית המשפט דן בהשלכות ניגודי העניינים המתעוררים לנוכח הנסיבות העובדתיות הללו, ומה השפעתם על הבקשה למינוי משמורן?

19.4.20

שבירת מבוי סתום (deadlock) על ידי מכירת מניות חברה: לבית המשפט הצ'נסרי בדלוור מוגשת בקשה למינוי משמורן מכוחו של סעיף 226(a)(1) לשם שבירת מבוי סתום בדירקטוריון; כתגובה מהירה לבקשה למינוי משמורן, הדירקטוריון מזדרז לערוך מכירת מניות החברה לצד שלישי ובכך, "לפתור" את המבוי הסתום שבדירקטוריון; בית המשפט הצ'נסרי מעמיק בסטנדרט הבחינה לנוכח אירועים אלו, לאחר שנמצא כי הדירקטור אשר הניע את הליכי המכירה, ביקש לשמור ולהגן על כוחו בדירקטוריון, כוח אשר עשוי היה לעבור לידיו של המשמורן אם בית המשפט היה נענה לבקשה; בהחלטה זו, בית המשפט דן בהשלכות ניגודי העניינים המתעוררים לנוכח הנסיבות העובדתיות הללו, ומה השפעתם על הבקשה למינוי משמורן?

עוד בפסק הדין: דחיפה מצידו של הדירקטוריון למכירת מניות חברה, לנוכח איום הנובע מבקשת בעל מניות למנות משמורן לחברה בעל סמכויות ניהול נרחבות אשר יכריע במבוי הסתום בדירקטוריון; ההשלכות של תגובה קיצונית מצד הדירקטוריון – מכירת מניות החברה – להגשת בקשה למינוי משמורן על ידי אחד מבעלי המניות, בגין מבוי סתום בדירקטוריון; החלטת משמורן על פירוקה של החברה עקב מבוי סתום; מינוי משמורן עקב מבוי סתום (deadlock) בדירקטוריון לפי סעיף 226 לחוק החברות הכללי של דלוור; התנאים שבהם בית המשפט בדלוור יתערב בעקבות מבוי סתום (deadlock) בדירקטוריון; מינוי משמורן לחברה שהדירקטוריון בה נמצא מבוי סתום (deadlock) ומתן זכות הצבעה למשמורן לשם שבירת המבוי הסתום; האבחנה בין סטנדרט הבחינה של בית המשפט לפי כלל שיקול הדעת העסקי, לפי הבחינה המוגברת ולפי כלל ההגינות המלאה ובאילו נסיבות חל כל אחד מהם; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; פעולת דירקטור תוך קידום עניינו האישי וההנחה כי הוא ניצב משני צידי המתרס; העברה תרמיתית אסורה של הון חברה על ידי דירקטור; מהי "הטבה מהותית" לדירקטור ההופכת אותו לבעל עניין אישי בהתקשרות החברה?; מבחני סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; דילול הונה של החברה וסטנדרט הבחינה של בית המשפט – האם על פי כלל שיקול הדעת העסקי או שמא על פי סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה?; הגדרתן של עסקאות הנעשות בניגוד עניינים.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16084