FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

דיכוי מחירים שאיננו גובל בתרמית בניירות ערך: תרחישי פרשת Broadwalk נבחנים שוב, בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור בפרשה נוספת זו, עת נטען על ידי המחזיקים ביחידותיה של שותפות ציבורית, כי דיווח ציבורי ביחס לפעולה שהשותף הכללי "שוקל לבצע", נועד, הלכה למעשה, להצניח את שווין של יחידות השותפות שנסחרה בזירה ציבורית, שתי דקות לפני שהשותף הכללי מימש אופציית Call שהעניקה לו זכות לרכוש את היחידות המוחזקות בציבור; בית המשפט צולל פנימה, ובוחן את האינטרסים של השותף הכללי ושל הדירקטוריון, עת פעלו להגשת דיווח מיידי בשם השותפות, אשר כתגובה לו, חלה ירידה במחיר הסחרות של היחידות, קודם למימוש האופציה; פסק דין מרתק בתחום "דיכוי" מחירים על ידי אנשי פנים מיומנים ומתוחכמים שעושים הכל, כביכול, כראוי ועל פי הספר

27.4.2020

דיכוי מחירים שאיננו גובל בתרמית בניירות ערך: תרחישי פרשת Broadwalk נבחנים שוב, בבית המשפט הצ'נסרי בדלוור בפרשה נוספת זו, עת נטען על ידי המחזיקים ביחידותיה של שותפות ציבורית, כי דיווח ציבורי ביחס לפעולה שהשותף הכללי "שוקל לבצע", נועד, הלכה למעשה, להצניח את שווין של יחידות השותפות שנסחרה בזירה ציבורית, שתי דקות לפני שהשותף הכללי מימש אופציית Call שהעניקה לו זכות לרכוש את היחידות המוחזקות בציבור; בית המשפט צולל פנימה, ובוחן את האינטרסים של השותף הכללי ושל הדירקטוריון, עת פעלו להגשת דיווח מיידי בשם השותפות, אשר כתגובה לו, חלה ירידה במחיר הסחרות של היחידות, קודם למימוש האופציה; פסק דין מרתק בתחום "דיכוי" מחירים על ידי אנשי פנים מיומנים ומתוחכמים שעושים הכל, כביכול, כראוי ועל פי הספר

עוד בפסק הדין: כובעיו הרבים של שותף כללי בשותפות, פעם כנושא משרה ופעם כמחזיק בנתח משמעותי של יחידות השותפות; בחינת פעולותיו של נושא משרה שהוא גם בעל מניות המוכרעת באמצעות השאלה תחת איזה כובע בוצעה הפעולה?; בחינת מימוש אופציות של שותף כללי בשותפות ציבורית נסחרת וחובותיו – בכובעו כישות אינדיווידואלית ובכובעו כאורגן מנהל בשותפות; פעולות נושא משרה בניגוד עניינים; באילו נסיבות מימוש אופציה לרכישת או למכירת הון של נושא משרה, מתגבש לכלל פעולה בניגוד עניינים?; מימוש אופציית Call ורכישתם החוצה של יתר המחזיקים, כפעולה המתגבשת לפעולה הנגועה בניגוד עניינים כשהמממש הינו נושא משרה בחברה או שותף כללי בשותפות; אימתי מתגבשת הזכות למימוש אופציות; האיסור על פעולות לדיכוי מחירי ניירות ערך; פעולה אינדיווידואלית של שותף כללי של שותפות, אשר גבלה בפעולה בניגוד אינטרסים כלפי השותפות וכלפי השותפים הרגילים; הדרכים לקבוע האם בוצעו "פעולות דיכוי" על ידי שותף כללי בשותפות, אשר הביאו לירידת ערך של יחידות השותפות (מניות) כדי לחלץ עסקת מיזוג טובה יותר עבור השותף הכללי; תכלית ומטרות חוק השותפות בדלוור; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; פרשנות חוזית של הסכמי שותפות; פרשנות מסמכי יסוד של שותפות ציבורית המעניקים לשותף הכללי אופציית Call לרכישת כל יחידותיה של השותפות הנסחרות לציבור; סטנדרט ההתנהלות החוזי של שותף כללי בשותפות, המבקש לקדם אינטרסים פרטיים שלו; באלו מקרים ניתן לבטל את חובות האמונים בהסכם?; ביטול חובות אמונים בשותפות מוגבלת במסגרת הסכם שותפות – מה משמעו ומהן השלכותיו?; חוזקם וכוחם של הסכמי שותפות; האם דיני האמונים או דיני האמונאות הם קוגנטיים או דיספוזיטיביים?; פרשנות חוזים בהתייחס לתניות חוזיות בין שותפים בשותפות; חובות אמונים בין שותפים בשותפות; הגדרתם של תום לב ושל דרך התנהלות מקובלת בהתייחס לשותפויות שעליהן לא חלים דיני חובות האמונים; פרשנות חוזית במקרה שבו החוזה מגבש דו-משמעות; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; השלמת פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; החובה לפרש הסכם כמכלול, תוך מתן תוקף לכל תניה שבו; באילו תנאים מתאפשר לבית המשפט להיעזר בראיות חיצוניות בעת פרשנות חוזה?; האם יש לדחות על הסף עילות תביעה מכוח דיני האמונאות לנוכח קיומן המקביל של עילות תביעה חוזיות מכוחו של הסכם בעלי מניות בשותפות דלוורית?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16091