FavoriteLoadingהוסף למועדפים
star+green

עסקה גרועה ללא עוררין, שאושרה על ידי הדירקטוריון ותביעה נגזרת: בערעור לבית המשפט העליון, נדחית תביעה נגזרת מקום שלא הוכחו עילות הפטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת; בפסיקה קלאסית זו, בית המשפט העליון בדלוור מעמיק ומונה את כל ההלכות החלות בדלוור, ביחס להגשתה של תביעה נגזרת, בשם חברה, על ידי בעל מניות, הדרישה לפנות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של התביעה כאמור בכלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, ומה הם המבחנים לקביעת אי-היעילות שבפנייה המוקדמת לדירקטוריון.

30.4.20

עסקה גרועה ללא עוררין, שאושרה על ידי הדירקטוריון ותביעה נגזרת: בערעור לבית המשפט העליון, נדחית תביעה נגזרת מקום שלא הוכחו עילות הפטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת; בפסיקה קלאסית זו, בית המשפט העליון בדלוור מעמיק ומונה את כל ההלכות החלות בדלוור, ביחס להגשתה של תביעה נגזרת, בשם חברה, על ידי בעל מניות, הדרישה לפנות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של התביעה כאמור בכלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי, ומה הם המבחנים לקביעת אי-היעילות שבפנייה המוקדמת לדירקטוריון.

עוד בפסק הדין: עסקה גרועה שאושרה על ידי הדירקטוריון, איננה פוטרת תובע נגזר מחובותיו הדיוניות בעת שהוא מבקש להגיש תביעה נגזרת, לרבות פנייה מוקדמת לדירקטוריון; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 23.1 לכללי בית המשפט הצ'נסרי בדלוור; מיהו הדירקטוריון הנבחן ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת במסגרת הגשתה של תביעה נגזרת – האם הדירקטוריון במועד הגשת התביעה או שמא, נדרש לפנות בפנייה מוקדמת נוספת לנוכח הגשתה של תביעה נגזרת מתוקנת?; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה, האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת, היא יעילה או שאינה יעילה?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; מה הופך דירקטורים לתלויים ונעדרי עצמאות ביחס ליכולתם לבחון את דרישתו של בעל מניות, כי תוגש תביעה בשם החברה בגין עסקת מיזוג שלה עם בעל עניין בה?; מקור הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v. Blasband ו-Aronson v. Lewis; מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16096