FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" של בעל השליטה: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעניק בימה של כבוד לדוקטרינה וותיקה בתחום דיני השליטה בחברות; במסגרת פסק דין מצטיין זה, זוכה הקורא לבחינה מקיפה של מקורותיה של הדוקטרינה, הנמקות ביסוסה, והמצב הקיים בדלוור, בהתייחס לתחולת החזקה כי לבעל שליטה השפעה אינהרנטית על יתר בעלי המניות; לגופו של עניין, בית המשפט מעלה שאלה טריקית הנחלקת לשני חלקים – ראשית, האם הדין בדלוור מכיר בחזקה הקובעת כי קיומה של שליטה בחברה משמעה גם, שלבעל השליטה "כוח השפעה אינהרנטי" ("inherently coercive" influence) בעסקאות שבהן הוא עומד משני צידי המתרס; שנית, מה הן השלכותיה של תחולת הדוקטרינה, מבחינת דרגת הביקורת השיפוטית שתחול?

15.5.20

דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" של בעל השליטה: בית המשפט הצ'נסרי בדלוור מעניק בימה של כבוד לדוקטרינה וותיקה בתחום דיני השליטה בחברות; במסגרת פסק דין מצטיין זה, זוכה הקורא לבחינה מקיפה של מקורותיה של הדוקטרינה, הנמקות ביסוסה, והמצב הקיים בדלוור, בהתייחס לתחולת החזקה כי לבעל שליטה השפעה אינהרנטית על יתר בעלי המניות; לגופו של עניין, בית המשפט מעלה שאלה טריקית הנחלקת לשני חלקים – ראשית, האם הדין בדלוור מכיר בחזקה הקובעת כי קיומה של שליטה בחברה משמעה גם, שלבעל השליטה "כוח השפעה אינהרנטי" ("inherently coercive" influence) בעסקאות שבהן הוא עומד משני צידי המתרס; שנית, מה הן השלכותיה של תחולת הדוקטרינה, מבחינת דרגת הביקורת השיפוטית שתחול?

עוד בפסק הדין: דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" של בעל השליטה על החברה ועל יתר בעלי המניות, והשלכותיה; האם קיומה של שליטה משמעה גם חזקה כי לבעל השליטה "כוח השפעה אינהרנטי" על יתר בעלי המניות?; השלכות קבלתה של דוקטרינת "כוח ההשפעה האינהרנטי" של בעל השליטה כלפי יתר בעלי המניות, מבחינת סטנדרט הבחינה של בית המשפט; מדוע דוקטרינת ההשפעה האינהרנטית מתמקדת ביכולת לשלוט ולא במימוש כוח השליטה בפועל, במסגרת מבחני קיומה של שליטה?; דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" המיוחסת לבעל השליטה בחברה והשאלה, האם קיומה של שליטה היא אשר נבחנת במסגרת יישומה של השליטה, או שמא, די בעצם היכולת להשפיע?; האם מחזיק ברוב מניות החברה חייב לממש שליטה אפקטיבית על החברה ועל הדירקטוריון על מנת שיראו בו בעל שליטה החייב בחובות אמונים?; כיצד נקבעת הגינותה של עסקת חברה עם בעל השליטה בה, ומה הם המבחנים לקביעת ההגינות?; האבחנה בין מבחני הגינות העסקה בהקשר של סטנדרט הבחינה של בית המשפט, לבין הגינות העסקה הנבחנת לצורכי מתן סעד הערכת שווי; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; האם לבעל השליטה חובות אמונים מיוחדות באשכול חברות?; חובות אמונים של בעל שליטה כלפי בעלי מניות מיעוט בעת מכירת שליטה; מיהו בעל שליטה בחברה?; האם "האפקט המטהר" של הצבעת אסיפת בעלי המניות יכול "לטהר" גם עסקאות שחל עליהם סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה (עסקאות חברה עם בעל השליטה)?; הנסיבות שבהן יחילו את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; עסקאות בעלי שליטה וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16122