FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

בעיות גדולות באשכול חברות: הגדרתו של "נושא משרה" (officer) שאיננו מחזיק במשרה פורמלית בתאגיד, ואף על פי כן, יש בכוחו כדי להשפיע על מעמדה הפיננסי של החברה, נבחן בבית המשפט העליון באוסטרליה, בעת שהרשות האוסטרלית לניירות ערך (ASIC) מבקשת להטיל אחריות אישית על אדם מסויים שהיה נושא משרה באחת מהחברות במעלה האשכול, והיה האחראי על העברת כספים בין חברות באשכול, מתוך כוונה לפרוע את חובותיה של אחת מהן; הבעיה העיקרית שהתעוררה היתה, כי כספים לשם סילוק חובות חברה אחת, ניטלו מחברה אחרת באשכול שניהלה קרן השקעות, מבלי שהקרן קיבלה תמורה ראויה ומבלי שהסכום שניטל הובטח בבטוחה ראויה; עירוב וערבוב נכסים זה, מעורר לא רק שאלות ביחס לאי-השמירה על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, אלא יתירה מכך, גם דיון מצויין בהגדרת "נושא משרה" מעצם "כוח השפעתו על מעמדה הפיננסי של החברה" בשעה ש-ASIC מבקשת להטיל אחריות אישית על "נושא משרה" לא פורמלי, שלא השכיל לקדם את טובת החברה והמשקיעים.

28.5.20

בעיות גדולות באשכול חברות: הגדרתו של "נושא משרה" (officer) שאיננו מחזיק במשרה פורמלית בתאגיד, ואף על פי כן, יש בכוחו כדי להשפיע על מעמדה הפיננסי של החברה, נבחן בבית המשפט העליון באוסטרליה, בעת שהרשות האוסטרלית לניירות ערך (ASIC) מבקשת להטיל אחריות אישית על אדם מסויים שהיה נושא משרה באחת מהחברות במעלה האשכול, והיה האחראי על העברת כספים בין חברות באשכול, מתוך כוונה לפרוע את חובותיה של אחת מהן; הבעיה העיקרית שהתעוררה היתה, כי כספים לשם סילוק חובות חברה אחת, ניטלו מחברה אחרת באשכול שניהלה קרן השקעות, מבלי שהקרן קיבלה תמורה ראויה ומבלי שהסכום שניטל הובטח בבטוחה ראויה; עירוב וערבוב נכסים זה, מעורר לא רק שאלות ביחס לאי-השמירה על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, אלא יתירה מכך, גם דיון מצויין בהגדרת "נושא משרה" מעצם "כוח השפעתו על מעמדה הפיננסי של החברה" בשעה ש-ASIC מבקשת להטיל אחריות אישית על "נושא משרה" לא פורמלי, שלא השכיל לקדם את טובת החברה והמשקיעים.

עוד בפסק הדין: הגדרת "מנהל" ו"מנהל בפועל" או "מנהל דה-פקטו" על פי הדין האוסטרלי; מיהו "נושא משרה" בחברה אשר יחוב באחריות אישית בגין הפרות אותן ביצע בעת היותו נושא משרה בחברה?; הגדרתו של "נושא משרה" לפי סעיף 9 לחוק התאגידים האוסטרלי משנת 2001, אשר אינו מחזיק במשרה רשמית או פורמלית, אך יש לראותו כ"נושא משרה" מכוח תפקודו והשפעתו בחברה; חובות ואחריות של דירקטורים ונושאי משרה לפי סעיף 180(1) לחוק התאגידים האוסטרלי משנת 2001; סעיף 180(1) לחוק התאגידים האוסטרלי משנת 2001 המחייב דירקטורים ונושאי משרה בחברה לפעול תוך הקפדה על חובת הזהירות והמיומנות המצופה מאדם סביר במעמדם והנושא באחריות זהה, היה מפעיל; חובות אמונים וחובות זהירות של נאמן בקרן השקעות – הדין האוסטרלי; חובות נאמן המשקיע כספי משקיעים; חובות האמונים של דירקטורים בקרן נאמנות; חובות האמונים של דירקטורים בקרן השקעות לפי סעיף 180 לחוק התאגידים האוסטרלי; מה הן חובות האמונים של נאמן על נכס שאותו הוא נדרש לנהל בשם בעליו?; מבחני הזהירות של נאמן לקרן השקעות: המבחן האדם הזהיר מכוח דיני היושר מול מבחני החוק הקובעים חובת "ההשקעה הזהירה" – הדין האוסטרלי; חובת השמירה וההגנה על כספי משקיעים, המוטלת על חברה המנהלת השקעות מכוח סעיף 601FC לחוק התאגידים האוסטרלי; חובות חברה המנהלת השקעות בשם משקיעיה, לדאוג לכספי המשקיעים על פי חוק התאגידים האוסטרלי.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16138