FavoriteLoadingהוסף למועדפים

חובותיה של וועדה מיוחדת במסגרת יישום מסגרת הלכת MFW: "ניקיון כפיהם" של חברי הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון, נבחן בבית המשפט הצ'נסרי, לצד השאלה, עד כמה מסגרת הלכת MFW יושמו כראוי בעסקת מיזוג שנווטה על ידי קבוצת בעלי שליטה בחברה ובפרט השאלה – האם העובדה שעליית מחיר המכירה הושגה בסופו של דבר, על ידי אחד מבעלי מניות המיעוט ולא הוועדה המיוחדת, פגעה במסגרת הלכת MFW באופן כזה שכעת לא ניתן להחיל את ההלכה וליישם את סטנדרט הביקורת השיפוטית לפי כלל שיקול הדעת העסקי?

31.5.20

חובותיה של וועדה מיוחדת במסגרת יישום מסגרת הלכת MFW: "ניקיון כפיהם" של חברי הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון, נבחן בבית המשפט הצ'נסרי, לצד השאלה, עד כמה מסגרת הלכת MFW יושמו כראוי בעסקת מיזוג שנווטה על ידי קבוצת בעלי שליטה בחברה ובפרט השאלה – האם העובדה שעליית מחיר המכירה הושגה בסופו של דבר, על ידי אחד מבעלי מניות המיעוט ולא הוועדה המיוחדת, פגעה במסגרת הלכת MFW באופן כזה שכעת לא ניתן להחיל את ההלכה וליישם את סטנדרט הביקורת השיפוטית לפי כלל שיקול הדעת העסקי?

עוד בפסק הדין: שיפור מחיר המכירה של עסקת מיזוג על ידי אחד מבעלי המניות ולא על ידי הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון, ומהן השלכות עובדה זו ביחס למבנה הלכת MFW ולסטנדרט הביקורת השיפוטית שיחול על העסקה; יישום מנגנון ההגנה הכפול של הלכת MFW בשלבים המוקדמים וקודם לתחילת המשא ומתן על התנאים המהותיים הפיננסים של העסקה, כפי שנפסק בהלכת Synutra, על מנת להבטיח את חסינות חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון בעסקאות בעלי שליטה; האם ניתן ליישם את הלכת MFW גם על עסקאות מיזוג שלא הותנו למן הרגע הראשון, במנגנון ההגנה הכפול שההלכה מציעה?; משמעות המונח "מלכתחילה" – ab-initio – בהתייחס להתנאתו המוקדמת של בעל השליטה כי התקשרות החברה עימו, תיעשה על בסיס עקרונות הלכת MFW?; הדרכים לבסס את חזקת שיקול דעתו של הדירקטוריון לפי דוקטרינת MFW ולפי דוקטרינת  Corwin; האם טענה כי הוועדה המיוחדת הפרה את חובת הזהירות מספיקה לנטרל את האפקט של הלכת MFW ולהחיל את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה?; מנגנון הגנה כפול לטובת בעלי מניות המיעוט בעסקת חברה עם בעל השליטה בה הכולל מעורבותה של ועדת דירקטוריון מיוחדת והצבעת בעלי מניות שאין להם עניין אישי בהתקשרות; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; עסקת חברה עם בעל השליטה בה ומנגנון ההגנה הכפול לטובת המיעוט המזכה בהגנה מפני התערבות שיפוטית גבוהה; יישום סטנדרט הבחינה השיפוטי לפי כלל שיקול הדעת העסקי בעת שבעל השליטה מתנה את התקשרות החברה עימו במנגנון הגנה כפול לטובת בעלי מניות המיעוט; מנגנון ההגנה הכפול – dual protection – של הלכת MFW; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16144