FavoriteLoadingהוסף למועדפים

גם כאשר חברת-האם, המחזיקה ב- 100% מהונה של חברת-הבת, קבעה את זהותם של היושבים בדירקטוריון חברת-הבת, אין בעובדה זו כדי להקים לטובת חברת-האם יחסי מרות מצידם של הדירקטורים בחברת-הבת. על כן, לחברת-האם אין כל זכות לאכוף את דעותיה ועמדתה על הדירקטורים בחברת הבת ויתירה מכך, התקיימותם של יחסי מרות של הדירקטורים בחברת-הבת כלפי חברת-האם, מתגבשים לכלל הפרה יסודית של חובות האמונים מצידו של דירקטוריון חברת הבת.

9.6.20

גם כאשר חברת-האם, המחזיקה ב- 100% מהונה של חברת-הבת, קבעה את זהותם של היושבים בדירקטוריון חברת-הבת, אין בעובדה זו כדי להקים לטובת חברת-האם יחסי מרות מצידם של הדירקטורים בחברת-הבת. על כן, לחברת-האם אין כל זכות לאכוף את דעותיה ועמדתה על הדירקטורים בחברת הבת ויתירה מכך, התקיימותם של יחסי מרות של הדירקטורים בחברת-הבת כלפי חברת-האם, מתגבשים לכלל הפרה יסודית של חובות האמונים מצידו של דירקטוריון חברת הבת.

 Weinstein Enterprises, Inc., v. Orloff, 870 A.2d 499, 509 (2005)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16152