FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

כוחו האכזרי של המיעוט: בית המשפט הצ'נסרי נדרש לבחון את מעלליהם של קבוצת בעלי מניות מיעוט – כן, מיעוט – אשר חברו יחדיו במזימה, כך נטען בתביעה, ליטול מהחברה את עיקר נכסיה, אחזקותיה בחברת הבת; זאת הם עשו, כך לעמדת התביעה, על ידי "חניקה" פיננסית של החברה, תוך שימוש נצלני בזכויות החסימה של המיעוט, ושבעקבותיו, החברה נדרשה להעביר את חברת-הבת להליכי חדלות פירעון אשר במסגרתם, הזדרזו בעלי מניות המיעוט לעוט על נכסי חברת-הבת ולרכוש אותם במחירי ריצפה… איזו מזימה! איזה ביצוע! ובעיקר, השאלה החדשה, יחסית, המתעוררת – האם בכלל ייתכן, כי בעלי השליטה יגישו תביעה נגד בעלי מניות המיעוט, בעילות של גזל והפרת חובות האמונים?

12.6.20

כוחו האכזרי של המיעוט: בית המשפט הצ'נסרי נדרש לבחון את מעלליהם של קבוצת בעלי מניות מיעוט - כן, מיעוט – אשר חברו יחדיו במזימה, כך נטען בתביעה, ליטול מהחברה את עיקר נכסיה, אחזקותיה בחברת הבת; זאת הם עשו, כך לעמדת התביעה, על ידי "חניקה" פיננסית של החברה, תוך שימוש נצלני בזכויות החסימה של המיעוט, ושבעקבותיו, החברה נדרשה להעביר את חברת-הבת להליכי חדלות פירעון אשר במסגרתם, הזדרזו בעלי מניות המיעוט לעוט על נכסי חברת-הבת ולרכוש אותם במחירי ריצפה… איזו מזימה! איזה ביצוע! ובעיקר, השאלה החדשה, יחסית, המתעוררת – האם בכלל ייתכן, כי בעלי השליטה יגישו תביעה נגד בעלי מניות המיעוט, בעילות של גזל והפרת חובות האמונים?

עוד בפסק הדין: האם יש לבעלי מניות מיעוט את האמצעים לעקוף את בעלי מניות הרוב ולדחוק אותם החוצה, מהשקעתם?; מימוש זכויות חסימה חוזיות תוך ניצול זכויות אלו כדי לנשל חברה מנכסיה ולהוביל את חברת-הבת לחדלות פירעון; משמעותן של זכויות חסימה של חלק מסויים של בעלי המניות בחברה בקשר לקבלת החלטות הקשורות בגיוסי הון בחברה; השתלטות עויינת של קרן השקעות וביצור שליטה אפקטיבית בדרך של "חניקת" מימון אלטרנטיבי לחברה וחיובה להמשיך וליטול מימון מהקרן; עוולת הקונספירציה – קשירת קשר – כעוולה משנית ויחסה להפרה עיקרית של חובות האמונים; מבחניה של העוולה הנזיקית של קשירת קשר; האם רכישת בעלי המניות החוצה בעסקת LBO היוותה, הלכה למעשה, העברה תרמיתית של כספי חברה רגע לפני היקלעותה לחדלות פירעון?; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון; מהי העברה פסולה של נכסי חברה חייבת?; מהי הברחת נכסים אסורה של חברה חייבת?; הזכות לצפות בישיבות הדירקטוריון; חובותיו החוזיות ו/או במסגרת תניות מכללא, של מי שלו זכויות תצפית בישיבות הדירקטוריון של חברה; המבחנים לקביעת יחסי שולח-שלוח; האם עצם עובדת אחזקתה של חברה-אם ב- 100% מהונה של חברת הבת, מבססת את ההנחה כי מתקיימים יחסי שולח שלוח בין חברת-האם לדירקטורים בחברת-הבת שהתמנו על ידי חברת-האם?; האם לבעל מניות מיעוט יש חובות גילוי או חובות אמונים כלשהן כלפי החברה וכלפי יתר בעלי מניותיה?; המבחנים להוכחת דבוקת שליטה בחברה; מיהו בעל שליטה בחברה?; המבחנים לקביעת קיומה של שליטה אפקטיבית; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור – מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?;  הפרת חובת הנאמנות בגין סירוב לפעול לטובת החברה תוך קידום עניינו האישי של הדירקטור; החובה לנקוט בפעולות חילוץ של דירקטור ונושא משרה, כחלק אינטגרלי מחובת הנאמנות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16162