FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

התנאים להתערב באי-חלוקת דיבידנד: בפסיקה מקיפה ומעמיקה זו, בוחן בית המשפט את סירובו של דירקטוריון לחלק דיבידנד לבעלי המניות בחברה; טענה מעניינת עולה במסגרת זו ולפיה, אי-החלוקה נעשה במסגרת שאיפה לדחוק החוצה את בעלת המניות התובעת, תוך מכירת אחזקותיה בחברה במחירים נמוכים, כקבוע על פי זכות הסירוב הראשונה שעוגנה במסמכי ההתאגדות; פסק דין זה מתגבש לכלל "פרוייקט" משפטי חשוב מאוד של הנשיא בושארד, בקובעו את התנאים והנסיבות שבהם יתערב בית המשפט ויכפה על דירקטוריון להצהיר על חלוקת דיבידנד; במילים אחרות – זהו פסק דין הקובע מבנה משפטי מעניין להתערבות בית המשפט בהחלטת דירקטוריון על אי-חלוקה

17.6.20

התנאים להתערב באי-חלוקת דיבידנד: בפסיקה מקיפה ומעמיקה זו, בוחן בית המשפט את סירובו של דירקטוריון לחלק דיבידנד לבעלי המניות בחברה; טענה מעניינת עולה במסגרת זו ולפיה, אי-החלוקה נעשה במסגרת שאיפה לדחוק החוצה את בעלת המניות התובעת, תוך מכירת אחזקותיה בחברה במחירים נמוכים, כקבוע על פי זכות הסירוב הראשונה שעוגנה במסמכי ההתאגדות; פסק דין זה מתגבש לכלל "פרוייקט" משפטי חשוב מאוד של הנשיא בושארד, בקובעו את התנאים והנסיבות שבהם יתערב בית המשפט ויכפה על דירקטוריון להצהיר על חלוקת דיבידנד; במילים אחרות – זהו פסק דין הקובע מבנה משפטי מעניין להתערבות בית המשפט בהחלטת דירקטוריון על אי-חלוקה  

עוד בפסק הדין: מבחני ה"יתרה" או "העודף" (surplus) שממנה ניתן לחלק דיבידנדים בחברה?; סעיף 170 לחוק החברות הכללי של דלוור, אשר מסמיך את הדירקטורים לקבוע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות; סמכותם של הדירקטורים להצהיר על חלוקת דיבידנד, לצד סמכותם גם להימנע מלעשות זאת; הנסיבות הייחודיות שבהן "אי-חלוקת" דיבידנד מתגבשת לכלל הפרה של חובות האמונים של הדירקטורים; אי-חלוקת דיבידנד כעושק וקיפוח המיעוט; המבחנים לקביעת עודף לצורכי חלוקת דיבידנד; מה הם התנאים לחלוקת דיבידנד תוך שמירה על כרית הביטחון הפיננסית של החברה?; האם מבחן "העודף" לשמירה על כרית הביטחון של החברה, חל גם על חלוקת דיבידנד של מניות ולא של מוזמנים?; אי-חלוקת דיבידנד וכן ניצול לרעה של זכות סירוב ראשונה, להשגת מניות מחזיק במחיר מוזל; חובות אמונים וחובת הזהירות.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16172