FavoriteLoadingהוסף למועדפים
כוכב זהב

תביעה מוגשת בבית המשפט הפדרלי בניו-יורק, בטענה למצג שווא ואי-גילוי נאות (השמטתם של פרטים מהותיים) שביצעו נושאי משרה בחברה סינית, שמניותיה נסחרו ב-NASDAQ; עיקר טענות התביעה היו, כי מהלכים "עסקיים" כביכול, שביצעה החברה, היוו למעשה, העברת נכסי חברה לבעל מניות עיקרי בה, ללא תמורה הולמת, ובפרט, מבלי לדווח לציבור על היותן של עסקאות אלו, עסקאות חברה עם בעל עניין, תוך הצגת מצגים כוזבים; בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק מעמיק את הבחינה ביסודות תרמית בניירות ערך מסוג של מצג שווא ואי-גילוי נאות וכן מרכיבי סעיף 10(b) לחוק המסחר בניירות ערך וכן כלל הרגולציה 10b-5 מכוחו, בדגש על "מהותיות" המצג הכוזב, היסוד הנפשי הנדרש (scienter) ולבסוף, הקשר הסיבתי שבין המצג לנזק. קלאסיקה במיטבה!

21.6.20

תביעה מוגשת בבית המשפט הפדרלי בניו-יורק, בטענה למצג שווא ואי-גילוי נאות (השמטתם של פרטים מהותיים) שביצעו נושאי משרה בחברה סינית, שמניותיה נסחרו ב-NASDAQ; עיקר טענות התביעה היו, כי מהלכים "עסקיים" כביכול, שביצעה החברה, היוו למעשה, העברת נכסי חברה לבעל מניות עיקרי בה, ללא תמורה הולמת, ובפרט, מבלי לדווח לציבור על היותן של עסקאות אלו, עסקאות חברה עם בעל עניין, תוך הצגת מצגים כוזבים; בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק מעמיק את הבחינה ביסודות תרמית בניירות ערך מסוג של מצג שווא ואי-גילוי נאות וכן מרכיבי סעיף 10(b) לחוק המסחר בניירות ערך וכן כלל הרגולציה 10b-5 מכוחו, בדגש על "מהותיות" המצג הכוזב, היסוד הנפשי הנדרש (scienter) ולבסוף, הקשר הסיבתי שבין המצג לנזק. קלאסיקה במיטבה!

עוד בפסק הדין: מרכיבי עבירת מצג שווא ואי-גילוי נאות בדגש על מהותיות המצג, היסוד הנפשי והקשר הסיבתי; האם קיימות כלפי חברה ציבורית חובות גילוי כלשהן?; האם הדין האמריקאי מקים חובה פוזיטיבית לגלות מידע מהותי אשר עשוי להיות מעניין או חשוב למשקיע הסביר?; מרכיבי עבירת מצג שווא ואי-גילוי נאות בחוקי ניירות ערך; מרכיב הקשר הסיבתי בין מצג השווא לבין הנזק שאירע, בתביעה לאכיפה פרטית של עבירת התרמית בניירות ערך; קשר סיבתי בתרמית בניירות ערך?; הקשר הסיבתי שבין תרמית בניירות ערך לנזקי משקיעים; סטנדרט הטיעון בשאלת הקשר הסיבתי שבין ביצוע המצג הכוזב לבין הנזק שנגרם; מרכיב היסוד הנפשי (Scienter) של עבירת מצג שווא ואי-גילוי נאות; האם קיימות כלפי חברה ציבורית חובות גילוי כלשהן?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16180