פסיקה גלובלית – דיני ניירות ערך

אכיפה ואכיפה מינהלית של הרשויות לניירות ערך Administrative Proceedings in the Securities Regulating Authorities
אסטרטגיות השקעה ואקטיביזם של בעלי מניות מיעוט Investment strategies and activist minority shareholders
בעלי מניות ובעלי שליטה  Shareholders and Controlling Shareholders
דגלים אדומים Red Flags
דוחות ודיווחים Financial Filing and Reporting
דירוג אשראי וסיכוני אשראי Corporate Rating and Risk Management
האיסור על חברה לסייע פיננסית ברכישת מניותיה prohibition of financial assistance and company’s traffic on its own shares
הגנה על משקיעים וחוק  SIPA Investors Protection and the SIPA Act
הנפקת מניות ללא תשקיף Issuing stock without a prospectus
הצבעות (פרוקסי, נאמנות, יפוי כוח) Voting Requirements
השפעה בדרכי תרמית על שערי מניות
Manipulation of Market and Artificial Inflation of Securities Rates
חיתום וחתמים  Underwriting and Underwriters
מהו נייר ערך? ?What is a Security
מיהו מחזיק בנייר ערך? Who is a holder of shares?
מניות סוג והסכמי בעלי מניות Shareholders Agreement and Preferred Shares
מסחר קצר מועד אסור של אנשי פנים בחברה  Short-Swing-Profits of Statutory Insiders
מצגי שווא ואי גילוי נאות Misrepresentation and Omission
מרשם בעלי המניות של החברה Company's Stock Ledger
נמלי מבטחים Safe Harbors
סיווג מחדש של הרכב הונה של חברה Reclassification
עניין אישי וניגוד עניינים של בעלי מניות Conflict of Interest and Self-Dealing Transactions of Shareholders
פדיון מניות על ידי החברה Redemption of shares by the company
פעולות הטרמה
Front Running
קיפוח ועושק המיעוט Oppression of Stockholders Rights
רישום למסחר ומחיקה ממסחר Registration and Delisting
שימוש ומסחר במידע פנים Insider Trading
תרמית בניירות ערך Securities Fraud
תרמית פונזי Ponzi Scheme

קטגוריות משנה בנושא: