The Court Reporter - דברי הסבר קצרים

הצורך ההולך וגובר של עורכי הדין בתחום דיני התאגידים להתעדכן בתדירות גבוהה בנעשה בבתי המשפט בעולם, מקבל מענה!

אחת לשבוע, בעקביות, ביסודיות, ובמקצועיות מופק The Court Reporter, הניוזלטר מבית ההוצאה של GCL - Global Comparative Law, הכולל פסיקות גלובליות חדשות וניתוחים משפטיים מקצועיים של פסקי דין אלה בשפה העברית. The Court Reporter מבטיח כי הקהילה המשפטית בישראל לא תישאר מאחור, ותתעדכן במגמות משפטיות גלובליות משתנות.

The Court Reporter מספק מידע שוטף בנושאי ליבה, וביניהם: חובותיהם וזכויותיהם של בעלי שליטה ובעלי מניות מיעוט אקטיביסטיים; הדרכים הראויות למלא אחר חובות האמונים של הדירקטורים ושל נושאי המשרה; מדיניות הענישה המוגברת במערכות המשפט העולמיות בהקשרן של עבירות בניירות ערך מקומיות וגלובליות; האתגרים הניצבים בפני בתי המשפט של פירוק בעולם עת הם נדרשים להליכי כינוס ופירוק חוצי-גבולות; המעורבות הרצויה והמצויה של בתי המשפט בנעשה בחיי התאגידים בעולם, ועוד נושאים רבים.

Asked And Answered - חיפוש לפי שאלות משפטיות

כדי למצוא גליונות שעוסקים בשאלות משפטיות שמעניינים אתכם, אנא הקלידו בשדה את ביטוי החיפוש הרצוי.

מתוך הרשימה שתופיע, בחרו את הנושא אותו אתם מחפשים.

2019
September

תרמית: מניפולציה על שערי מניות

גליון 277
 • מסחר בתדירות גבוהה מניפולציה על שערי מניות ותחולה אקסטרה-טריטוריאלית של דיני ניירות הערך האמריקאים.
 • הטלת קנסות גבוהים בגין עבירת ההשפעה בדרכי תרמית על שערים המבוצעת על ידי תאגידים פיננסיים.
 • עבירת "סימון סגירה" המשפיעה בדרכי תרמית על מחיר ושערי המניות.
 • תחולה אקסטרה-טריטוריאלית של דיני ניירות ערך וזכות בתי המשפט בארה"ב לשפוט נתינים זרים בעבירה של השפעה בדרכים תרמיתיות על
  שערי מניות.
 • תרמית בעת קביעת שער ה-LIBOR.
 • אכיפת הדין על המסייעים לעבירה של השפעה בדרכי תרמית על שערי מניות.

מיעוט כמוטב צד ג'

גליון 276
 • אכיפת עילות תביעה השייכות לחברה על ידי בעלי המניות – מיהו המוטב בתביעה נגזרת ומיהו המוטב בתביעה ייצוגית?
 • אכיפת זכות הצבעת בעלי מניות מיעוט וממשל תאגידי תקין בחברה שיש לה בעל שליטה בהון ובכוח ההצבעה.
 • אכיפה על ידי בעלי מניות המיעוט של תנאי החוק והסכם בעלי המניות במסגרת הליכי הצעת רכש לרכישת שליטה בחברה.
 • קלאסיקה – האם בעלי מניות הינם בגדר "מוטב צד שלישי" אשר זכאים לדרוש את אכיפת הסכמי החברה על אף שאינם צד להם?

2019
August

הערכת שווי הוגן

גליון 275
 • השפעתו של "מחיר המכירה" שנקבע בעסקת המיזוג במסגרת הליכי הערכת שווי בבית המשפט.
 • שקילת כלל השיקולים והמרכיבים הרלבנטיים להערכת השווי אל מול מתן משקל שונה לשיקולים ולמרכיבים השונים.
 • האם בית המשפט הצ'נסרי ניצל לרעה את שיקול דעתו כאשר קבע כי מחיר השוק הבלתי מושפע של מניות החברה מהווה אינדיקציה מכרעת למציאת השווי ההוגן של מניות העותרים המערערים?

תמריצי בכירים ופיקוח

גליון 274
 • סטנדרט הביקורת השיפוטית ביחס לתוכנית תמריצים והטבות לדירקטורים.
 • האם תוכנית תמריצי בכירים שאושררה על ידי אסיפת בעלי המניות, נהנית מ"האפקט המטהר" של הלכת Corwin אשר מעניקה חסינות מפני התערבות שיפוטית?
 • חוזקה המוגבל של הגנת "אשרור האסיפה" ביחס לתוכנית חלוקת אופציות שהינה כללית ומעניקה לדירקטורים סמכות חלוקה רחבה מידי.
 • חלוקה לא הולמת לבכירים תוך הפרת חובות האמונים וביקורת שיפוטית.
 • תמריצי בכירים, חובות אמונים, עניין אישי, והאם ניתן לשלב בתוכנית התמריצים סעיף הפוטר את הדירקטורים מתביעות בגין עניינם האישי?
 • קלאסיקה – דוקטרינת האשרור של תוכניות תמריצי בכירים על ידי האסיפה, השלכות האשרור על עסקאות עניין אישי וביקורת שיפוטית.

דיני פיקארד

גליון 273
 • בקשה לחייב מוסדות פיננסיים גדולים כמסייעים לתרמית מאיידוף.
 • האם נכסי משקיעים שאבדו לאחר תרמית הפונזי של מאיידוף, שייכים למשקיעים (צד ג'), או שמא לקופת הפירוק?
 • דרישת הנאמן של של חברת מאיידוף כי משקיעים יחזירו רווחיהם הפיקטיביים לקופת הפירוק.
 • האם ההגנה על נזקי משקיעים מכוח חוק SIPA, קובעת גם את האפשרות לבצע התאמות לסכומים המגיעים לנושים (המשקיעים) מבחינת ריבית ואינפלציה?
 • ייחודיות מעמדו של נאמן המתמנה מכוח חוק SIPA; האם פיקארד הוא שליח הממשל?
 • השבת רכוש מנעבר זר, שקיבל את הרכוש האמור מנעבר זר קודם – תיק מאיידוף חוצה גבולות.

פירוק באי-רצון

גליון 272
 • מבחני "השיתוק התאגידי" כעילה לפירוק מרצון.
 • פירוק מרצון אל מול הסכמות המעוגנות בהסכם בעלי מניות.
 • פירוק מרצון לנוכח מבוי סתום (deadlock) בדירקטוריון.
 • שימוש בבעל תפקיד (משמורן) לשם פירוק מרצון של חברה רווחית ומכירתה כעסק חי.
 • פירוק מרצון בהמשך לאי-מילוי אופציית call של בעל מניות והשמירה על נושי החברה.
 • מימוש זכות חוזית לפירוק מרצון על ידי בעל השליטה משאופציית put לא מולאה.

תורת ההפרה היעילה

גליון 271
 • "פיצויי שחרור" ותשלום בעד הזכות להפר תניות מגבילות בחוזה.
 • פיצויים בגין הפרת אג"ח – האם לפי "שווי ההפסד" בפועל או שמא לפי מנגנון הפיצוי החוזי הקבוע באג"ח?
 • התנערותה של חברה מהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אג"ח ושאיפתה לפצות פיצויים נומינליים ולא חוזיים – מקומה של תורת ההפרה היעילה במשפט בדלוור.

2019
July

כספו של בעל השליטה

גליון 270
 • דרישת בית משפט מבעל שליטה לסייע פיננסית לחברה בשליטתו.
 • עסקאות מיזוג ורכישה של חברות באשכול המונעות מצורכי חברת-האם בתזרים מזומנים – אימתי הן בגדר עסקאות עצמיות?
 • זכותו של בעל שליטה לסרב לרצונו של דירקטוריון להתקשר בעסקת מיזוג.
 • האם מכירת שליטה לצורכי השגת "נזילות פיננסית" מציבה את בעל השליטה בניגוד עניינים בעסקת המיזוג?
 • קלאסיקה – זכותו הבסיסית של בעל שליטה למכור את אחזקותיו.
 • קלאסיקה – זכותו של בעל השליטה לבחור ולקבוע את תנאי מכירת שליטתו בחברה.

הסתמכותו של המשקיע המתוחכם

גליון 269
 • טענות בדבר תרמית והשפעתם אם בכלל על מגבלות חוזיות של זכות ההסתמכות של קונה בהסכם מיזוג.
 • תביעת רוכשת בעסקת מיזוג כי שילמה ביתר את תמורתה של חברה-בת על בסיס מצג מטעה שהוצג לה במהלך הדיו-דיליג'נס אך לא נכלל כמצג בפרק המצגים וההתחייבויות בעסקת המיזוג.
 • האם הסכם מיזוג הכיל סעיף אי-הסתמכות (anti-reliance representation clause) תקף ואפקטיבי אשר מונע מהחברה מלהוכיח את התרמית הלבר-חוזית לה היא טוענת?
 • הקשר שבין זכות ההסתמכות החוזית המוגבלת של קונה על סעיף המצגים וההתחייבויות בהסכם ובין החובה מכוח דיני ניירות הערך שלא להציג מצגים כוזבים במסגרת שידולם של משקיעים.

שופט הצ'נסרי גלאסקוק

גליון 268
 • קשייו של בית המשפט אשר נדרש לערוך הערכת שווי הוגן לחברה.
 • האם חברה יכולה להימצא במעמד של מפרה את חובות האמונים?
 • ניגוד עניינים של דירקטור המתמנה מטעם בעלת המניות לנוכח קיומה של תביעה תלויה ועומדת בין החברה ובין בעלת המניות הממנה.
 • עסקת חברה עם בעל השליטה תוך דילול הונם של המיעוט עד להוצאתם אל מחוץ לחברה.
 • דינה של השתלטות עויינת המתבצעת דקות ספורות לאחר סגירתה של עסקת מיזוג וחוסר תום ליבו של הדירקטוריון.
 • האם ניתן לקבוע מנגנון פיטורי דירקטורים בתקנון חברה הנוגד את המנגנון הקבוע בחוק החברות?
 • האם הצעת רכש שלוותה בחלוף שנתיים לאחר מכן במכירת השליטה בעסקת מיזוג נעשתה שלא כדין עת עסקת המיזוג הושלמה במחיר פי-שלושה ממחיר המכירה בהצעת הרכש?
 • חובות הגילוי במסגרת הליכי בדיקות נאותות לקראת סגירתה של עסקת מיזוג.
 • פרשנות חוזה וסעיף "מאמצים סבירים" להביא לסגירת עסקת מיזוג.

תניות נועלות בעסקת מיזוג

גליון 267
 • בחינת תניות נועלות בעסקת המיזוג תוך התייחסות להשפעתן על מכלול העסקה וההסכם.
 • האם גלולת רעל (poison pill) בעסקת מיזוג אשר מפלה בין משקיעים שונים הינה תקפה ומותרת על פי דין?
 • האם קיימת חובה למכור חברה בהליכי מכרז פומביים?
 • תניות נועלות ופגיעה בהגינות העסקה.
 • קלאסיקה – השתלטות עויינת של המיעוט תניות נועלות וחזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון (פרשת Unocal).
 • קלאסיקה – אימוץ תניות נועלות שנועדו למנוע כניסתם של מתחרים למורת רוחם של בעלי מניות המיעוט וניגוד העניינים של הדירקטוריון (פרשת Omnicare).

2019
June

גזל וגרם הפרת חוזה

גליון 266
 • אכיפת התחייבות בעלת מניות ונושאת משרה בכירה בחברה שלא להתחרות בחברה ולשמור על סודות המידע שלה.
 • הקמת חברה לצורכי השמצת פועלה של חברה אחרת והתערבות נזיקית בתועלת כלכלית עתידית.
 • גזל סודות מסחריים חוצי גבולות והפרת חוק הסודות המסחריים האחיד של דלוור (DUTSA – Delaware Uniform Trade Secrets Act).
 • השקעתה של חברת השקעות בשתי חברות מתחרות על בסיס מידע שיש לה – האם התגבש לכלל ניצול של סודות מסחריים?
 • נאמנות עובד כלפי חברה ונאמנות קונסטרוקטיבית של מי שמסייע לבעל הנאמנות להפר את נאמנותו כלפי המוטב.
 • תביעה כנגד דירקטוריון אשר אישר עסקת מיזוג לרכישת חברה שנבנתה על יסודות של גזל.

מאמצים סבירים

גליון 265
 • הסכם רישיון שימוש והפרת סעיף השקעת "מלוא המאמצים" לשווק את המוצר ולהגיע ליעדים מסחריים.
 • חובות על פי דין המוטלות כלפי בנק לנקוט בכל "האמצעים הדרושים" להבטחת מתן שירותים פיננסיים בצורה הולמת.
 • סעיף "מאמצים סבירים" בעסקת מיזוג ביחס להשגת יעדים לאחר השלמת העסקה אל מול חובות האמונים של הדירקטוריון החדש.
 • האם עסקת מיזוג מאוחרת התגבשה לכלל הפרת סעיף "מירב המאמצים" בהסכם בעלי המניות ביחס לשמירה על הונו של משקיע קודם?
 • האם ניתן לראות ביישום סעיף "מאמצים סבירים" לסגירת עסקת מיזוג וויתור משתמע על זכותם החוזית של הצדדים לבטל את ההסכם?

אחריותו של המפיץ מידע כוזב

גליון 264
 • אחריותו של יועץ השקעות שהפיץ מצג כוזב של חברה.
 • האם "מוסר" או "מפיץ" מידע כוזב עונה להגדרת "מציג" מצג שווא הנושא באחריות בגין הפרה של האיסור על פי דיני ניירות ערך?
 • קלאסיקה – מסירת מצג כוזב בתשקיף חברה על ידי מי שאיננו אורגן בה.

אחריות נפגע מתרמית

גליון 263
 • "דגלים אדומים" וחובת הציבור לחקור אותם.
 • חזקת "תרמית-על-השוק" והפרכת החזקה בגין התעלמות משקיעים מתרמית שזה מכבר נחשפה.
 • באלו מקרים מסחר המבוצע בסמוך לאחר גילוי המצג הכוזב משפיע על טענה בדבר הסתמכות הרוכש על המצג הכוזב?
 • האם קיימת כלפי נפגע מתרמית, חובה מוקדמת לפעול בשקדנות סבירה לגילוייה?

2019
May

ספקטרום של ביקורת שיפוטית

גליון 262
 • הימנעות מביקורת שיפוטית בעסקת חברה עם בעל השליטה בה: העסקה של בית המשפט הצ'נסרי עם בעלי שליטה בחברות דלווריות בפרשת MFW.
 • אישור הלכת MFW בבית המשפט העליון בדלוור והגבלות על דרגת הביקורת השיפוטית בעסקאות חברה עם בעלי שליטה.
 • סטנדרט הבחינה השיפוטית של פעולות הדירקטוריון הנחשדות כי היו נגועות בניגוד עניינים לאחר שפעולות אלו אושררו על ידי אסיפת בעלי המניות (פרשת Corwin – ההתחלה).
 • האפקט "המטהר" של אסיפת בעלי מניות המאשררת החלטת דירקטוריון נגועה – פרשת Corwin זוכה למעמד הלכה פסוקה בעליון.
 • ביקורת שיפוטית וסטנדרט הבחינה של עסקת חברה עם בעל השליטה בה שיש לו גם רוב נציגים בדירקטוריון מטעמו.
 • קלאסיקה – ברירות הגנה לטובת המיעוט בעסקאות חברה עם בעל השליטה בה.

השאת רווחים וניגודי עניינים

גליון 261
 • תמורה רציפה על בסיס הכנסות החברה בעסקת מיזוג והאם מתקיימת חובת הרוכשת בכובעה כמנהלת להשיא רווחים לטווח קצר על מנת להבטיח תשלומי תמורה אלה למוכרת?
 • אקטיביזם של בעלי מניות המבקשים להשיא רווחים לטווח קצר והתנגשות אג'נדות אלה עם חובות האמונים של הדירקטורים שמונו מטעם בעלת המניות האקטיביסטית.
 • חובותיהם של הדירקטורים כאמונאים לאור דרישת בעל השליטה לפדיון אחזקותיו.
 • לחץ מצד בעלי מניות מיעוט לביצוע תשלומים בטווח הקצר בראי מבחני "השליטה האפקטיבית".

זרוע ארוכה

גליון 260
 • הגשת תביעה נגד חברה-אם גרמנית בגין הפרות חוזיות קשות המתבצעות על ידי חברה-בת דלוורית.
 • "תפיסת" דירקטור נתין זר מכוח חוק הזרוע הארוכה במסגרת תביעות שעניינן תרמית בעסקת מיזוג.
 • יישום חוק הזרוע הארוכה בסכסוך שעניינו שאלת זהותם של המחזיקים המניות בחברה.
 • תרמית שבמסגרתה נוסדה חברה בדלוור וסמכות השיפוט של בתי המשפט בדלוור.
 • סעיפי בחירת פורום נאות בהסכם בעלי מניות ואכיפת סעיף אי-תחרות על נתין זר.

עיון במסמכי חברה

גליון 259
 • הליכי גילוי מסמכי חברה חוצי גבולות והחשש מפני מסחר במידע פנים
 • הליכי גילוי ועיון במסמכי חברות באשכול
 • נטילת סיכונים מוגזמת של אמונאים וזכות העיון של בעלי המניות במסמכי חברה
 • זכות העיון של בעל מניות המבקש להתנגד למענקי פיטורים נדיבים של נושא משרה
 • זכות העיון של דירקטורים בחברה
 • בקשת גילוי מסמכי חברה במסגרת רצון לברר זכויות חוזיות הצמודות למניה
 • דוקטרינת Corwin והאם היא משנה מהזכות החוקית של בעל מניות לעיין במסמכי חברה?
 • חקירת ניהול כושל ובקשה לגילוי ולעיון במסמכי חברה
 • ממשל תאגידי לקוי ודרישת בעל מניות לקבל לידיו מסמכי חברה
 • איבוד לקוח עיקרי כתמריץ לבקשת בעל מניות להליכי גילוי ועיון במסמכי חברה

2019
April


הדירקטור הנדיב לעצמו

גליון 257
 • שינויים שעורך דירקטוריון המובילים לביטול מגבלות עבירותן של המניות המוחזקות על ידי הדירקטורים
 • אישור תוכנית תמריצים המתגבשת לכלל הפרת חובות האמונים ובזבוז תאגידי
 • חוקיותו של הסכם הצבעה המכפיף את השקעתו של משקיע בתמיכה אבסולוטית בפעולות הדירקטוריון
 • חוזקו המוגבל של אישור האסיפה לתוכנית תמריצי דירקטורים המעניקה כוח רב מידי לדירקטורים לממש את התוכנית
 • חובת הוכחת נזק לחברה ולבעלי המניות בתביעה לאישור תמריצי בכירים תוך הפרת חובות האמונים
 • חלוקת כמות משמעותית של מניות החברה לדירקטור יחיד ללא אישור האסיפה

המתדיין הרמאי

גליון 256
 • טענת תרמית של חברה כלפי בנק מממן ושאלת סופיות הדיון בהליכי פירוק חברה
 • סמכותו של בית משפט של פירוק לבחון פסק דין וחוב על פיו אשר נטען כי הושג בדרכי תרמית
 • מה נדרש עותר להוכיח בעת שהוא טוען כי פסיקה כנגדו הושגה בדרכי תרמית?
 • קלאסיקה – האם נדרש עותר הטוען להשגת פסק דין באמצעי תרמית להראות כי הפעיל אמצעים סבירים על מנת לחשוף את התרמית במועד ההליך המשפטי?

2019
March

ניהול כושל

גליון 255
 • מעורבות בהפרת חוק כעילה וכבסיס למתן צו להפסקת כהונה כדירקטור על פי חוק החברות האוסטרלי
 • המבחנים המשפטיים בארצות-הברית למניעתו המשך כהונתו של דירקטור
 • קנסות מינהליים ואיסור לכהן כדירקטור בגין עבירה על חוקי ניירות הערך האמריקאים
 • ניהול כושל כעילה על פי הדין באוסטרליה להוצאת צו למניעת כהונתו של אדם כדירקטור

דיו דיליג'נס וחובות הגילוי

גליון 254
 • האם קיימת חובה פוזיטיבית של גילוי בהליכי דיו דיליג'נס?
 • השלכות משפטיות לאי-הכללתם של ממצאי דיו-דיליג'נס בפרק המצגים וההתחייבויות
 • חובות נושאי משרה בחברה המוכרת בעת הליכי דיו-דיליג'נס לקראת מכירת החברה

אקטיביזם והאסיפה

גליון 253
 • כוחה של אסיפה לטהר עניין אישי פוטנציאלי של הדירקטוריון
 • חשיבות כינוסה של אסיפה גם כשבעל השליטה מכוח אחזקה בהון נתן אישורו מראש לפעולה
 • אקטיביזם של בעלי מניות מיעוט באמצעות כינוס אסיפה מיוחדת

פגיעה בשווי הון

גליון 252
 • פירוק חברות באשכול ותביעת בעל מניות בגין אובדן שווי אחזקותיו
 • הרמת מסך לבקשת בעלי מניות בגין פגיעה בשווי אחזקותיהם

2019
February

שימור עצמי

גליון 251
 • פיטורי מנכ"ל בחריגה מסמכות
 • מאבקי שליטה ותיאוריית הסופר דירקטור
 • מלחמת פיטורים בין המנכ"ל לדירקטוריון וחובות הנאמנות
 • דמוקרטיה תאגידית במסגרת פיטורי מנכ"ל
 • פעולות לשימור עצמי של המנכ"ל ודוקטרינת Corwin

נאמנות קונסטרוקטיבית

גליון 250
 • חובות אמונים של נושאי משרה בכירים עת הם בוחרים לעזוב את החברה ולעבור לחברה מתחרה
 • השבת רווחים אסורים כלפי חברה שהשתתפה במודע בהפרת חובות האמונים של נושאי משרה כלפי מעסיקתם הקודמת
 • נאמנות קונסטרוקטיבית כלפי מסייע לנושא משרה להפר כלפי חברה את נאמנותו והשבת רווחי ההפרה
 • נאמנות קונסטרוקטיבית בין נושא משרה בכירה לבין החברה

נכסי חברה ופיקוח המיעוט

גליון 249
 • קלאסיקה: העברת נכסי חברה לבעל שליטה בתמורה לא הולמת
 • אובדן זכות עמידה להגשת תביעה נגזרת בגין רכישת התובעים החוצה במסגרת עסקת מיזוג וצמצום הלכת Gentile
 • הסיבות לגישה המשפטית לפיה יש לפרש בצמצום רב את הזכות לעילה דואלית (ישירה ונגזרת) בהתייחס לפגיעה בשווי חברה על ידי בעל השליטה

ניהול במים סוערים

גליון 248
 • פרשת הלוויתן הלונדוני ובחינת תוכן חקירת דירקטוריון חברת-האם את אי-הסדרים שבחברת-הבת
 • תרמית בחברת-הבת וכישלון גילוי נאות בדירקטוריון חברת-האם כלפי ציבור משקיעיה
 • נטילת סיכונים בתקופה של שינויים רגולטוריים מהותיים המובילים בסופו של דבר להפסדים לחברה
 • אי-זיהוי דגלים אדומים על ידי דירקטוריון תאגיד פיננסי וחשיפתן המאוחרת של עבירות המתבצעות בחברות-הבנות
 • ניווט חברה בתקופה רגולטורית סוערת ומכירתה במסגרת ניסיונות להימנע מתוצאות המשבר

2019
January

מאמרי DEBATE ומעבר חברה לפירוק

גליון 247
 • לא כל שינוי הוא לטובה – Material Adverse Change עורכי הדין גיא פורר ועמית שטיינמן
 • בעקבות פרשת אקרון – רוח חיה בסעיפי "שינוי מהותי לרעה" במיזוגים ורכישות עורך הדין רונן מונוסביץ
 • כלכלת שיתוף ותפקידה בהגברת התחרות עורך הדין צבי זיסק ועורך הדין (רו"ח) עמית אלמגור
 • האם ניתן לדחות על הסף עתירה לפשיטת רגל שלא מרצון בשל חוסר תום לב של הנושים שהגישו את העתירה?
 • מעמדו של נושה בתביעה נגד דירקטוריון חברה סולבנטית ונגד בעל השליטה בה
 • התנגדותה של הרשות לניירות ערך האוסטרלית למינוי בעל תפקיד לחברה סולבנטית
 • פירוק חברה אל מול הסדר נושים
 • תום לב של נושה בעת הגשת בקשה לפשיטת רגל ומתי בקשה לפשט"ר איננה כלי ראוי לגביית חוב

אכזבת קונה

גליון 246
 • זכות חוזית לפיצוי ולשיפוי בגין אי-התאמה בסעיף המצגים וההתחייבויות בעסקה למכירת מניות חברה – הדין באנגליה
 • פרשנות חוזה אשר קבע "דמי הצלחה" ליועץ פיננסי שלא בהכרח קשר בין הצלחת פעולות היועץ למכירת החברה בפועל – הדין בקנדה
 • בחינת סעיף המגביל את זכות השיפוי בגין מצגי עסקת מיזוג ואופן פירושו – בבית המשפט העליון בדלוור
 • דוקטרינת "יזהר הקונה" לצד סעיפי המצגים וההתחייבויות בעסקאות מיזוג – בית המשפט הצ'נסרי בדלוור

ניצול מידע פנים על ידי הדירקטורים

גליון 245
 • מכירה בהולה של אחזקות הדירקטורים יום לאחר השגת אישורים לתרופה לנוכח הסתייגות השוק והסתרת עובדה זו
 • זכות התביעה של חברה נגד בעל שליטה בגין מסחר שביצע על בסיס מידע פנים מהותי של החברה
 • החרגת חלק מהדירקטורים מהסכמי נעילה באופן שאפשר להם למכור אחזקותיהם במהירות על בסיס מידע פנים של החברה
 • ביטול הסכמי נעילה ומכירה בהולה של אחזקות הדירקטורים לנוכח פרטים מטעים ביחס לטיב הטכנולוגיה של החברה במצגי התשקיף

חובת זהירות של רואה חשבון

גליון 244
 • אכיפה מינהלית כנגד רואי חשבון בגין התנהלות מקצועית לא ראויה
 • אחריות רואי חשבון מבקרים להפרות של חובות האמונים בדירקטוריון
 • חובת הזהירות של רואי חשבון בעת עריכת מכתב נוחות והצהרה עיתונאית – הדין בקנדה
 • חובת הזהירות של רואי חשבון בעת סיוע בעריכת טפסים רגולטוריים לרשות לניירות ערך – הדין בקנדה
 • פרשת וורלדקום
 • פרשת אנרון

סיכום שנתי 2018

גליון 243
 • אי-גילוי במסמכי הפרוקסי לאסיפה את דבר הסתייגותו של בעל השליטה המייסד מעסקת המיזוג
 • הדירקטור כנאמן (trustee) על נכסי החברה
 • גירושים עסקיים ומינוי משמורן לנוכח מבוי סתום בדירקטוריון
 • דמי היפרדות ופיצויי שחרור מסעיפים מגבילים בחוזה
 • התניית הסכמתו של בעל השליטה לעסקת מיזוג בסילוק חובות ישנים כלפיו
 • סירוב בעל שליטה לסייע בחילוץ חברה
 • מאבקים בין משפחות שליטה לנוכח הזדמנות עסקית שנוצלה על ידי משפחה אחת והבטחה בעל פה שניתנה
 • מבחני "המנהל דה-פקטו" (מנהל בפועל)
 • שינוי מהותי לרעה
 • תפיסתה של קרן גידור אקטיביסטית שדחפה לרווחים קצרי מועד ופגעה בחברה

2018
December

תביעות נגזרות באשכול חברות

גליון 242
 • עבירות פליליות בחברות-הבת וזעמם של בעלי המניות בחברה-האם בגין כישלון הפיקוח – הרמת מסך או תביעה נגזרת כפולה?
 • זכות עמידה מן הצדק להגיש תביעה נגזרת בשם חברה בגין עסקת מיזוג על אף שהתובע עוד לא היה בעל מניות בה במועד גיבוש העילה
 • תביעה נגזרת כנגד מנהל בשותפות (שותף כללי שהינו חברה) בגין הפרת חובות האמונים בעת ניהול שותפות-הבת
 • חובות הפיקוח של דירקטוריון חברת-האם על הנעשה בפעילות העיקרית המתבצעת באמצעותה של חברה-בת – הגדרת חובות משורשרות אלה מה הן כוללות ועל מי הן חלות (רק על הדירקטוריון או שגם על נושאי המשרה בחברת-האם?

אקטיביזם וחובות המיעוט

גליון 241
 • מאבקי שליטה מסוג פרוקסי קונטסט והשאלה האם למיעוט חובות אמונים כלפי החברה ויתר בעלי המניות?
 • האם לבעלי מניות המיעוט חובות אמונים בנסיבות פירוקה של חברה פרטית?
 • אסטרטגיית השקעה מגעילה של קרן גידור ושאלת תקינותה המשפטית של פעולותיה
 • סיוע של קרן גידור אקטיביסטית בהפרת חובות האמונים של הדירקטוריון

שינוי לרעה

גליון 240
 • פרשנות הסכם מיזוג לאור רצונו של צד שלא לסגור את העסקה
 • רצון של צד לבטל עסקת מיזוג לנוכח שינויי שוק
 • השלכות "שינוי מהותי במצבה של החברה" המתרחש בתקופה שבין החתימה על הסכם המיזוג ועד למועד סגירתו

הלכת MFW לשנת 2018

גליון 239
 • מתי תחול הלכת קורווין ומתי תחול הלכת MFW
 • מה המשמעות של התנאה מראש של מנגנון ההגנה הכפול של הלכת אם.אפ.דבליו? האם ניתן לטעון לרשלנות הוועדה כדי לנטרל את תוקפה של ההלכה?

2018
November

מצגים בעסקאות מיזוג

גליון 238
 • מיזוג שנטען לגביו כי הוצגו נתוני הון חוזר מופרכים אשר תוקנו במעמד הסגירה מבלי לגלות לרוכשת
 • הסתרת שינוי מהותי בתנאי התקשרות עם לקוח עיקרי ממצגי החברה בעסקת המיזוג
 • חובות הגילוי הנאות במסגרת בדיקות נאותות לקראת התקשרות בעסקת מיזוג
 • מצגים כוזבים בדוחותיה הכספיים של החברה שעל בסיסם הסתמכה הרוכשת בעסקת מיזוג
 • חוזקם של סעיפי המצגים וההתחייבויות בעסקאות מיזוג במסגרת השאלה עד כמה ניתן להסתמך על מצגים לבר-חוזיים?

מנהל דה-פקטו

גליון 237
 • שפיטתו של סמנכ"ל כספים שהינו נתין זר בגין תרמית שאירעה במהלך מיזוגן של שתי חברות
 • סמכותו של בית המשפט לדון בעל מניות זר לנוכח מעורבותו בניהולה של חברה דלוורית
 • סמכות שיפוט של בית המשפט לדון את בעל השליטה הזר שניהל בפועל את החברה
 • אחריותם של "המשפיעים" על דיווחיה של חברה ציבורית
 • אחריותו של "מקדם" למצגים כוזבים של חברה ציבורית
 • מבחנים לקביעת קיומו של "מנהל בפועל" במסגרת סכסוך צדדים על פירוק מיזם משותף

קיפוחו של בעל שליטה

גליון 236
 • היעדר תוקף להנפקה שהונה לא עודכן במרשמים
 • המבחנים להתערבות בית המשפט בעת שהוא נדרש לאשרר שינוי הרכב הונה של חברה
 • תכלית סמכותו הרחבה של בית המשפט להתערב ולאשרר החלטות הקשורות במבנה הון החברה
 • דילול אחזקותיה של בעלת השליטה והתערבות בית המשפט לתיקון תקלות בפיצול הופכי של הון החברה

דמוקרטיה תאגידית והצבעות סוג

גליון 235
 • המרת חלק ממניות סוג וביצור שליטה
 • הסכם הצבעה ומכירה אסורה של הצבעה
 • התעלמות דירקטוריון מהצבעת אסיפה נגד סבב גיוס הון
 • הגדלת הון לבעלי מניות סוג והפיכתו של נושה לבעל שליטה בחברה
 • דרגות החשיבות של המסמכים השונים המעגנים את הממשל התאגידי בחברה (תקנון תעודת החברה וחוק החברות בדלוור)
 • זכויות חסימה של חלק מבעלי המניות בחברה

מאבקים בין משפחות שליטה

גליון 234
 • מינוי מפרק על ידי בית משפט לנוכח מאבקים בין שתי קבוצות השליטה בחברה ומבוי סתום בניהולה
 • שימוש בנכסי חברה שהוקמה במסגרת מיזם משותף תוך פגיעה בצד השני למיזם ובחברה
 • מבוי סתום בניהול חברה בין שני בעלי השליטה ופירוק מרצון
 • ניצול הזדמנות עסקית של צד למיזם משותף שלא יצא אל הפועל דרך המיזם
 • תוקפה המשפטי של הבטחה של משפחה אחת לשנייה המפעילות מיזם משותף

2018
October

DEBATE וחוק שרמן

גליון 233
 • השבה ופיצוי נפגעים: התבלין החסר באכיפה הציבורית של דיני ניירות ערך בישראל. ד"ר צבי גבאי ועו"ד ספיר מלול
 • שעבוד שוטף שלילי – פתרון יצירתי בשוק איגרות חוב. עו"ד מרינה לוין למפר
 • The Application of Corporate Legal Principles on Autonomous Systems Such As Algorithms – Can it be done and Applied against Digital Cartels? אבישי צור
 • תיאום מחירים שביצעו חברות אמריקאיות עם חברות קנדיות בקנדה ותחולת חוק שרמן האמריקאי
 • פעולות שביצעו בנקים לדחיקת רגלי שחקנים קטנים הסוחרים בשוק של נגזרות ריבית מסוג IRS
 • העלאת מחירים של ספקים שונים של טיטניום דו-חמצני בשוק שקיים בו אוליגופול
 • דיני תחרות חוצי גבולות ושיקולי בתי המשפט הפדרליים בהתייחס להצהרות של ממשל זר
 • ייחודיותו של שוק כרטיסי האשראי וסעיפי "אנטי-ניווט" שאמריקן אקספרס מחתימה את הסוחרים

חובות הגילוי לקראת אסיפה

גליון 232
 • אי-גילוי עסקת מיזוג עתידית בעת בקשה מאסיפה כי תאשר שינוי הרכב הו
 • אי-גילוי עבירות פליליות בתאגיד בעת בקשת חברה כי האסיפה תאשר עסקת מיזוג
 • מידע המהותי שיש לשלבו בפרוקסי עת מבוקש מאסיפה לאשר עסקת מיזוג
 • אי-גילוי זהותם של מנהלי המשא ומתן ועניינם האישי בעסקה במסמכי הפרוקסי המוגשים לאסיפה
 • אי-גילוי התנגדותו לעסקה של דירקטור מייסד ובעל המניות הגדול ביותר בחברה במסמכי הפרוקסי
 • אי-גילוי עניינו האישי של בעל המניות הגדול ביותר בעסקת המיזוג וקשריו הקודמים עם החברה הרוכשת

הימנעות מחילוץ חברה

גליון 231
 • בזבוז תאגידי והפרת חובת הנאמנות של הדירקטורים
 • הפיכה שלטונית בחברה והפרת חובת הנאמנות של הדירקטורים
 • עסקת מיזוג במחיר נמוך תוך הפרת חובת הנאמנות על ידי הדירקטוריון
 • נטילת הזדמנות עסקית והפרת חובות הנאמנות של הדירקטורים
 • חובות שמירה ונאמנות של הדירקטורים על נכסי החברה
 • סירוב דירקטור לחלץ חברה באמצעות פעולות אשרור והפרת חובת הנאמנות

ניצול שליטה במכירת חברה

גליון 230
 • תמורת עסקת מיזוג שלא שכללה את תביעת החברה נגד בעל השליטה בסכום 107 מיליון דולר
 • רה ארגון בהתערבות נושה מובטח שהינו גם בעל עניין בחברה
 • מכירת שותפות נסחרת תוך דילול הונם של המיעוט
 • מכירת שליטה ודוקטרינת "הבוזז הידוע" (מכירה חובלת)
 • מחילת חוב של בעל השליטה בעסקת מיזוג והתנגדות המיעוט

2018
September

מניפולציה על שוק ההון

גליון 229
 • הרצת מניות בשיטת ה-pump and dump
 • הרצת מניות על ידי בעל שליטה וחובת ההשבה
 • מניפולציה של עושי שוק וזרועם הארוכה של בתי המשפט האמריקאים
 • אחריותו של ה- clearing broker לתרמיתו של ה-introducing broker
 • מניפולציה בדרך של "סימון סגירה (marking the close)
 • סימון מניות והפצת מידע כוזב על מנת לנפח את שוויה
 • מניפולציה בשוק הסחורות

2018
August

קשיי נזילות ודיווח

גליון 228
 • פגיעה בנזילות עקב פעולות אסורות שבוצעו בחברה ואי-דיווח על כך
 • גילוי נאות ביחס לקשיים פיננסיים של החברה – באלו תנאים ובאלו נסיבות?
 • אי-גילוי נאות ביחס לאיבוד כיסוי ביטוחי למוצר החברה ופיטורים רוחביים
 • מצגים כוזבים ביחס לאיתנותה הפיננסית של החברה כעילה של הפרת חובות האמונים של הדירקטוריון
 • נטילת סיכונים עסקיים וחובת הדיווח

אחריותו של הברוקר

גליון 227
 • תפקידם של הברוקרים
 • פשיטת רגל של ברוקר וכספי משקיעים
 • חובותיהן התאגידיות של חברות ברוקרים כלפי בעלי מניותיהם
 • חובות הברוקרים לפעול בזהירות וליישם מערכות ניהול סיכונים
 • ניגודי העניינים הפוטנציאליים של הברוקרים

חלוקת דיבידנד

גליון 226
 • חלוקת דיבידנדים בדרך של העדפה אסורה
 • חלוקת מניות רגילות לבעלי מניות סוג – הנפקה פרטית או שמא חלוקת דיבידנד?
 • הנפקת הון בשותפות לחלק מסויים מבעלי היחידות הרגילות – הנפקה פרטית או שמא חלוקת דיבידנד?
 • סדרת עסקאות שבמסגרתן נמכרת החברה וחלוקת דיבידנד במהלכן
 • הנפקה פרטית או חלוקת דיבידנד לא שוויונית בניגוד להסכם שותפות

בזבוז תאגידי

גליון 225
 • עילת בזבוז תאגידי אל מול "האפקט המטהר" של הצבעת אסיפת בעלי המניות
 • מתנת בעל שליטה לבנו מנכסי חברה
 • הפרת חובות האמונים ובזבוז נכסי התאגיד לנוכח איבודה של חברה-בת הנטענות על ידי נאמן החברה
 • מתן מענקים לדירקטור אמריטוס שחדל לתפקד מפאת גילו
 • שימוש בכספי חברה לצרכים אישיים של נושאי המשרה

דילול אחזקות המיעוט

גליון 224
 • הגנות מפני התערבות שיפוטית בהחלטות דירקטוריון שהולידו דילול הון
 • דילול הון אסור על ידי ביטול נייר הערך שבידי המיעוט
 • עסקאות בין חברות באשכול ודילול הונם של המיעוט באחת החברות
 • עסקאות תוך קידום עניינם האישי של הדירקטורים ותוך פגיעה בחוסנה הכלכלי של החברה
 • טענת דילול הון אסור הנטענת ביחס לשרשרת עסקאות שנעשו בחברה

2018
July

תניות מגבילות בחוזה

גליון 223
 • בחינת סבירותן של תניות מגבילות עיסוק (אי-תחרות) בהסכם מסחרי
 • חוזה נדחה ודינן של תניות מגבילות בחוזה שלא יצא אל הפועל
 • הפרות חוזיות והפרת חובות האמונים של דירקטורים החתומים על תניות מגבילות
 • הפרת תניות מגבילות בין שתי חברות שהתקשרו בעסקת מיזוג
 • פיצויי "שחרור" מתניות מגבילות – גישה אנגלית מתקדמת

אשרור פעולות חברה

גליון 222
 • אשרור הרכב הדירקטוריון על ידי בית המשפט
 • אשרור הנפקת מניות שלא עמדה בדרישות הדין
 • האבחנה בין "פעולה לקויה" של חברה שניתנת לאשרור לבין פעולה שלא התקבלה ועל כן איננה ניתנת לאשרור
 • העברת מניות חברה שלא על פי מסמכי ההתאגדות וסמכות האשרור של בית המשפט
 • עסקאות נוגדות וסמכות האשרור של בית המשפט ולבחור ביניהן

מבחני השליטה האפקטיבית

גליון 221
 • האם המחזיק בפחות מ-50% בחברה שהינו מייסדה ומשמש כמנכ"ל ודירקטור הינו בעל השליטה בחברה?
 • חשיבותה של שאלת השליטה האפקטיבית בהקשרן של דוקטרינות MFW ו- Corwin
 • הדרישות המוטלות על תובע הטוען לקיומה של שליטה כנגד בעל מניות המחזיק בפחות מ- 50%
 • האם נדרש כי בעל שליטה בחברה יממש שליטה בפועל על מנת שהעסקה תוגדר כעסקת חברה עם בעל השליטה בה?
 • האם בעל מניות המחזיק בפחות מ- 1% יכול להיחשב כבעל שליטה בחברה?

השופט סאייץ

גליון 220
 • תפקידו של הדירקטוריון לפקח על התנהלות החברה ולהבטיח את עמידתה בדרישות הדין
 • הגבלות על כוחה המאשרר של הצבעת האסיפה
 • ביטול והתנאה על תחולת חובות האמונים בהסכמה חוזית
 • הטלת הוצאות עונשיות (הסטת הוצאות) בגין פגיעה בהליכים משפטיים
 • קביעת נורמות התנהגות על שותפים שאינם כפופים לדיני האמונאות הקלאסיים

2018
June

Side dealings and Self dealings

גליון 219
 • גמול הולם ושאינו הולם לנושאי המשרה בחברה
 • עסקה מיזוג של חברה ועסקה צדדית של הדירקטורים הקשורה בעסקת המיזוג
 • תשלומים ביתר של חברה כתמורה לנכסים שרכשה ועניינם האישי של הדירקטורים בתשלומים אלה
 • עסקאות צדדיות של נושאי המשרה בחברה ואי-גילוין כלפי האסיפה המאשרת את העסקה

DEBATE; גילוי בהליכי הערכת שווי

גליון 218
 • הסדריה השונים של עילת סיכול חוזה בעסקאות מקומיות ובין-לאומיות – צבי זיסק
 • הפטור מאחריות אישית של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה וגבולותיו – אבישי צור
 • Are You Game? Copyright Protection in Table-Top Games – עו"ד יונתן אלוני
 • טענת הגנת חיסיון עו"ד-לקוח על מסמכים שגיבשו עסקת מיזוג
 • בחינת הגנת חיסיון עו"ד-לקוח על מסמכי עסקת מיזוג על רקע הטענה כי הדירקטוריון הפר את חובות האמונים שלו
 • מחדלי חברה להיעתר להליכי גילוי מסמכים במסגרת הערכת שווי מניות המבקשים והסנקציות המתאימות

גירושים נוסח דלוור

גליון 217
 • מבוי סתום והתנאים למינויו של משמורן על ידי בית המשפט
 • חוסר תום לב בניהול הליכי משפט והסנקציות בגינו
 • כינוס אסיפה ביזמת בעל המניות המבקש לעקוף הליכי פירוק מרצון בבית המשפט
 • בקשה לזירוז הליכי פירוק מרצון וערעור על הליכי ביניים
 • אישור עסקת מכירת חברה בהתאם להמלצות המשמורן

תרמית בשוק הבנקאות

גליון 216
 • חרם כלפי ספקים והפגיעה בתחרות
 • הגשת תביעה נגזרת רוחבית על ידי בעל מניות בחברה-אחות
 • מניפולציה בשוק הבנקאות
 • אחריותן של חברות דירוג האשראי כלפי משקיעים זרים וסמכותם של בתי המשפט הזרים לשפוט את חברות דירוג האשראי
 • אשרור מסמכי הנפקה של חברה בבית המשפט משלא עמדו בתנאי החוק

2018
May

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור

גליון 215
 • סטנדרט הבחינה של בית המשפט בעסקת חברה עם בעל שליטה שקיבלה את אישור האסיפה
 • האם דיני החוזים הדלווריים מתירים לשנות חוזה בהתנהגות?
 • גמול לתובע הייצוגי בגין "תועלת תאגידית"
 • כריתת חוזה מסחרי תחת כפייה ועושק

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

גליון 214
 • הסתרת הסרת הכיסוי הביטוחי של חברת תרופות מציבור המשקיעים
 • דחיקת רגליהם של שחקנים קטנים הסוחרים בשוק של נגזרות ריבית מסוג IRS על ידי הבנקים
 • זהותו של התובע הייצוגי
 • אכיפה פרטית של דיני ניירות ערך
 • פרשת הטיית שערי ה-LIBOR

בית המשפט העליון של אנגליה

גליון 213
 • חובות הדירקטורים כנאמנים לנכסי החברה
 • הסתמכות צד על מצגיו של עורך הדין המייצג את הצד שכנגד
 • אחריותו של מסייע למעילת כספי חברה על ידי בעל השליטה בחברה ולהתחמקות מצווי בתי המשפט

גבולותיו של "האפקט המטהר" של הצבעת האסיפה ודוקטרינת Corwin v. KKR

גליון 212
 • האם התנגדותו של דירקטור לפעולה או לעסקה חייבת בגילוי נאות כלפי אסיפה?
 • חזקת "האפקט המטהר" של הצבעת האסיפה ביחס להליכי גילוי ועיון במסמכי חברה
 • הסתרת תרמית של הדירקטוריון ו"האפקט המטהר" על פי דוקטרינת Corwin v. KKR
 • הולדתה של דוקטרינת "האפקט המטהר" של הצבעת האסיפה וביסוסה של חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון

בתי המשפט של אונטריו

גליון 211
 • דרישת הידיעה של מקבל מידע מהותי על מערכת היחסים המיוחדת שבין מוסר המידע למנפיקה
 • תביעה ייצוגית וקבוצה ייצוגית חוצת גבולות
 • הגשת תביעה נגזרת ושמירה על זכויות
 • עושק מיעוט וקשר סיבתי

2018
April

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור

גליון 210
 • שליח שלוח ומה שביניהם
 • כישלון פיקוח טראומה תאגידית והיסוד הנפשי של הדירקטוריון הנכשל
 • שימוש בכספי הלוואה בחריגה מייעודם החוזי
 • שימוש של בעל השליטה בהיתר שנמסר לחברה

בית המשפט הצ'נסרי של דלוור

גליון 209
 • כוחה המאשרר של הצבעת אסיפת בעלי המניות
 • פרשנות סעיפים חוזיים בהסכם מיזוג העוסקים בתחשיבי תמורה עתידית
 • דינם של המגייסים משקיעים בדרכים תרמיתיות
 • בקשת כינוס המוגשת במסגרת מחלוקת בין קברניטי החברה

2018
March

חוק הזרוע הארוכה של דלוור

גליון 208
 • צירוף נתבע לא רצוני וחוק הזרוע הארוכה
 • הקמת חברה דלוורית במסגרת תרמית וחוק הזרוע הארוכה
 • חוק הזרוע הארוכה ותחולתו גם על מי שקשר קשר להונות
 • האם כשמוקמת חברה דלוורית במסגרת עסקת מיזוג בין ישויות שאינן דלווריות קמה סמכות שיפוט פרסונלית לבית המשפט בדלוור, על צדדים שאינם נתיניה של דלוור?
 • אכיפת תנאי הסכם בעלי מניות על נתין זר וחוק הזרוע הארוכה

חזקת שיקול הדעת העסקי ותביעות נגזרות

גליון 207
 • עסקאות חברה שבעל השליטה מעורב בהן והתנגדות המיעוט לתנאי העסקאות במסגרת תביעה נגזרת
 • עסקאות חברה שלדירקטורים עניין אישי בה והתנגדות המיעוט לתנאי העסקה במסגרת תביעה נגזרת
 • אי גילוי פרט מהותי בעסקת מיזוג ותום ליבו הנגוע של הדירקטוריון
 • אופן ניהולה של חקירת הדירקטוריון את הנושאים שנמנו בפנייה המוקדמת של בעל מניות בטרם הגשת תביעה נגזרת בשם חברה
 • מבחן "חוסר היעילות בפניה מוקדמת" לדירקטוריון עובר להגשת תובענה נגזרת

ערכאת הערעורים השנייה

גליון 206
 • תמריצי בכירים אל מול תוכנית פנסיה הכפופה לחוק ERISA
 • תרמית כלפי חברה-חייבת ועקרון סופיות הדיון בהליכי חדלות פירעון
 • מתן עדות כפויה בהליכים זרים והזכות להגנה מפני הפללה עצמית בארצות הברית
 • גריפת רווחים קצרי מועד ומסחר במידע פנים
 • הקשר שבין איש הפנים לבין מקבל המידע

בית המשפט הצ'נסרי של דלוור

גליון 205
 • משא ומתן וגיבושו של מיזם משותף מחייב
 • השיקולים למתן רשות ערעור בתיק שבמסגרתו הוצא זה מכבר צו למכירת החברה
 • סמכותו של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור לדון צדדים שאינם תושביה עקב הקמתה של חברה דלוורית
 • פרשנות סעיף בהסכם ההלוואה המייעד את כספי ההלוואה לשימוש מסויים
 • הבטחות אסורות של ברוקר-דילרים

DEBATE

גליון 204
 • אינטגרציה ואינטגריטי – על המפגש שבין דיני העבודה ודיני התחרות?; עו"ד לירון גרידיש
 • השפעות הגלובליזציה על המשפט המסחרי; צבי זיסק
 • דוקטרינות "הבוזז הידוע" ו"מכירה חובלת" – ענק מתעורר ומורדם; עו"ד ורד שיידמן
 • מבוי סתום בהנהלת החברה ופירוק מרצון
 • זרועו הארוכה של בית המשפט הצ'נסרי בדלוור
 • עסקאות צדדיות של דירקטורים בעסקת מיזוג וחובת הגילוי הנאות

2018
February

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה

גליון 203
 • הליכים מקומיים למתן הכרה בהליך פירוק זר
 • אחזקה צולבת וקיפוח המיעוט
 • פירוק חברה משיקולי צדק
 • דיווח כוזב ביחס לקבלת אישורי הרשות לניירות הערך ה